Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

poniedziałek | 11 grudnia 2023

Pogoda ikona

5°C

Ogłoszenia

OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 22 w PILAWIE z dnia 12 września 2023r.

18 września 2023

OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 22 w PILAWIE z dnia 12 września 2023r.  Na podstawie § 14 ust.3 Uchwały nr 1/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych, Okręgowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości osób uprawnionych, że głosowania nie przeprowadza się, a za wybranych członków rady powiatowej komisja okręgowa uznaje zarejestrowanych kandydatów. W tym...

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Pilawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przeprowadzoną w...

6 września 2023

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Pilawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przeprowadzoną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977...

„Odnowienie pokrycia dachowego, tynków zewnętrznych oraz okładzin architektonicznych schodów zewnętrznych przy budynku Kościoła pw. Św. Józefa w Trąbkach”

9 sierpnia 2023

OGŁOSZENIE ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH – „Odnowienie pokrycia dachowego, tynków zewnętrznych oraz okładzin architektonicznych schodów zewnętrznych przy budynku Kościoła pw. Św. Józefa w Trąbkach”

Ogłoszenie / Obwieszczenie

26 lipca 2023

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pilawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przeprowadzoną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

23 lutego 2023

  OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 24 .kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.  U.  z  2021  r., poz. 1836  ze zm.) -  dalej specustawy,  art.  72  ust. 6  ustawy  z  dnia  3  października  2008  r.   o...

Obwieszczenie

6 lutego 2023

IBiGN.6733.7.2022 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu...

Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin

30 grudnia 2022

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GARWOLIN Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 § 1 i 2 w związku z art. 98 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) Wójt Gminy Garwolin zawiadamia że inwestor PGE Dystrybucja...

Ogłoszenie/Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Pilawa

23 listopada 2022

Ogłoszenie/Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Pilawa Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r. poz. 503 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Pilawie uchwały Nr LVI.377.2022 z dnia 4...

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Pilawa

30 marca 2022

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Pilawa Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Pilawie uchwały NR XLVII.313.2022 z dnia 4 marca 2022r....

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowa magazynu wyrobów gotowych, budowa kontenerowych kotłowni gazowych w ilości...

10 lutego 2022

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 i art. 10 § 1 ustawy kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2021 roku poz. 735) w związku z art. 74 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w...

Obwieszczenie

8 lutego 2022

OBWIESZCZENIE  Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze...

Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na terenie Miasta i Gminy Pilawa

2 lutego 2022

 Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w  roku  2022 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na terenie Miasta i Gminy Pilawa   Rodzaj zadania oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: L.p. Rodzaj zadania Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania 1. Upowszechnianie kultury...

Ogłoszenie o II wyłożeniu do publicznego wglądu 2 projektu miejscowego planu zagospodarowania 5

23 kwietnia 2021

Ogłoszenie o II wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Pilawa. Ogłoszenie o II wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Pilawa. Ogłoszenie o II wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Pilawa 

Ogłoszenie o II wyłożeniu do publicznego wglądu 2 projektu miejscowego planu zagospodarowania 4

23 kwietnia 2021

Ogłoszenie o II wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Pilawa. Ogłoszenie o II wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Pilawa. Ogłoszenie o II wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Pilawa 

Ogłoszenie o II wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania

23 kwietnia 2021

Ogłoszenie o II wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Pilawa. Ogłoszenie o II wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Pilawa. Ogłoszenie o II wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Pilawa