OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

z dnia 30 listopada 2023 r.

Na podstawie art. 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) podaje się do publicznej wiadomości:

Wojewoda Mazowiecki Tobiasz Bocheński


ZARZĄDZENIE

WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

z dnia 20 listopada 2023 r.

w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2024 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy

 

Na podstawie art. 373 i art. 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) w związku z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572), art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 oraz z 2023 r. poz. 572 i 1688) oraz art. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) po porozumieniu z Komisarzami Wyborczymi w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach i Warszawie zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się liczbę radnych wybieranych w wyborach w 2024 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. Po jednym egzemplarzu zarządzenia przekazuje się Sejmikowi Województwa Mazowieckiego,radom gmin i powiatów województwa mazowieckiego,Komisarzom Wyborczym w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach i Warszawie oraz przesyła się do Państwowej Komisji Wyborczej.

§ 3. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości, formie obwieszczenia, w każdej gminie województwa mazowieckiego najpóźniej na 4 miesiące przed upływem kadencji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wojewoda Mazowiecki Tobiasz Bocheński