alt obrazka

Od 1 lipca 2023 r. właściciele nieruchomości, którzy w sposób selektywny zbierają i oddają odpady komunalne uiszczają opłatę jako iloczyn nowej stawki opłaty oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na nieruchomości.

Wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za jednego mieszkańca:

- zabudowa jednorodzinna z terenu Miasta Pilawa – 30 zł

- zabudowa jednorodzinna z terenu Gminy Pilawa (Gocław, Jaźwiny, Kalonka, Lipówki, Łucznica, Niesadna, Puznówka, Trąbki, Wygoda, Żelazna) – 26 zł

- zabudowa wielorodzinna z terenu Miasta i Gminy Pilawa – 30 zł

Dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe ustalono ryczałtową stawkę opłaty w wysokości 191,90 zł za rok.

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów Burmistrz z urzędu wyda decyzję, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji, stosując stawkę opłaty podwyższonej od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość:

- zabudowa jednorodzinna z terenu Miasta Pilawa – 120 zł

- zabudowa jednorodzinna z terenu Gminy Pilawa (Gocław, Jaźwiny, Kalonka, Lipówki, Łucznica, Niesadna, Puznówka, Trąbki, Wygoda, Żelazna) – 104 zł

- zabudowa wielorodzinna z terenu Miasta i Gminy Pilawa – 120 zł

Dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny ustalono ryczałtową stawkę opłaty podwyższonej w wysokości 767,40 zł.

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku mogą ubiegać się o częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość zwolnienia wynosi 6 zł. miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Terminy płatności za odpady

Zgodnie z uchwałą nr XIII.72.2015 z dnia 1 grudnia 2015 r. Rady Miejskiej w Pilawie w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się z góry:

 • w przypadku właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, kwartalnie tj.

  a)   za I kwartał - do dnia 15 lutego,
  b)   za II kwartał - do dnia 15 maja,
  c)   za III kwartał - do dnia 15 sierpnia,
  d)   za IV kwartał - do dnia 15 listopada.
 • w przypadku właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jedynie przez część roku, raz na rok tj.
  - w terminie do dnia 15 maja danego roku kalendarzowego.

Wpłaty należy dokonywać na indywidualne konto bankowe przelewem lub gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy Pilawa.

 • Wzór deklaracji - nieruchomości, na których ZAMIESZKUJĄ mieszkańcy (.pdf) align=none
 • Wzór deklaracji - domki LETNISKOWE (.pdf) align=none
 • WNIOSEK o zwrot nadpłaty podatku o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych o przeksięgowanie nadpłaty (.pdf) align=none