alt obrazka

Deklaracja dostępności strony internetowej

Urząd Miasta i Gminy Pilawa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pilawa.com.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2022-01-02
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-04-02

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część obrazków nie posiada tekstu alternatywnego,
 • serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów WORD (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) lub są skanami dokumentów,
 • zamieszczone na stronie oświadczenia majątkowe burmistrza, sekretarza, skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza oraz oświadczenia majątkowe radnych są publikowane w formie skanów i nie są dostępne cyfrowo w całości.

Powody wyłączenia:

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • sukcesywnie będą uzupełniane teksty alternatywne,
 • będziemy dokładać starań by nowe dokumenty PDF przygotowane były poprawnie,
 • w przypadku oświadczeń majątkowych - dostosowanie do wymagań dostępności wymaga modyfikacji, do której podmiot publiczny nie jest uprawniony.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2022-01-02
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-04-02

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mariusz Barcikowski.
 • E-mail: it@pilawa.com.pl
 • Telefon: 25 685 61 10

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Miasta i Gminy Pilawa
 • Adres: Aleja Wyzwolenia 158, 08-440 Pilawa
 • E-mail: urzad@pilawa.com.pl
 • Telefon: 25 685 61 10

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przed budynkiem Urzędu Miasta i Gminy Pilawa wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Ciąg komunikacyjny dla ruchu pieszych posiada obniżone krawężniki. Do budynku jest jedno wejście, przy którym znajduje się podjazd dla wózków.

Budynek nie jest wyposażony w windę, dlatego też osoby na wózkach mają możliwość korzystania tylko z korytarza i pomieszczeń na parterze. Pracownicy Urzędu oferują pomoc w załatwieniu sprawy w Urzędzie osobom z niepełnosprawnościami. W budynku jest toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku są oznaczenia w druku powiększonym dla osób słabowidzących.

Z usług tłumacza polskiego języka migowego można skorzystać po wcześniejszym uzgodnieniu.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • wersja kontrastowa
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu
 • obsługa fokusa z poziomu przeglądarki
 • wyróżnienia odnośników (zmiana kolorów linków)
 • dostęp do wszystkich zakładek jest możliwy przy korzystaniu z mapy serwisu, stosuje się standardowe skróty klawiatury.

Inne informacje i oświadczenia

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem mailowym it@pilawa.com.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 25 685 61 10. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.