alt obrazka

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany jest w Pilawie przy Alei Wyzwolenia 2
(siedziba Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pilawie).


Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest czynny 2 razy w miesiącu:
1. Pierwszy i ostatni piątek miesiąca:
- w godzinach od 10.00-12.00 Sektor I- zabudowa wielolokalowa
- w godzinach od 12.00-18.00 Sektor II- zabudowa jednorodzinna i domki letniskowe.


Dostarczyć odpady komunalne do PSZOK może tylko i wyłącznie osoba, która złożyła deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Osoba dostarczająca odpady komunalne do PSZOK ma obowiązek okazania się dokumentem potwierdzającym tożsamość.

W PSZOK przyjmowane są bezpłatnie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i domków letniskowych, zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Pilawa
następujące frakcje odpadów komunalnych zbieranych selektywnie:
- odpadów niebezpiecznych,
- przeterminowanych leków i chemikaliów,
- odpadów niekwalifikujących się od odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie
domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i
strzykawek,
- zużytych baterii i akumulatorów,
- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego( sprzęt nie może być
zdekompletowany),
- mebli i innych odpadów wielkogabarytowych: w ilości nie przekraczającej 4 szt.
"dużych" (np. szafa, łóżko), 8 szt. "małych" (np. krzesło, szafka nocna) na nieruchomość
na rok kalendarzowy,
- zużytych opon w ilości nie przekraczającej 4 szt. na nieruchomość na rok
kalendarzowy.
- tekstyliów i odzieży,
- bioodpadów stanowiących odpady komunalne,
- odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w ilości nie
przekraczającej 100 kg na nieruchomość na rok kalendarzowy,
- odpadów ze szkła, w tym odpadów opakowaniowych ze szkła,
- odpadów metali, w tym odpadów opakowaniowych z metali, odpadów tworzyw
sztucznych, w tym odpadów opakowaniowych tworzyw sztucznych, oraz odpadów
opakowaniowych wielomateriałowych,
- odpadów z papieru, w tym tektury, odpadów opakowaniowych z papieru i odpadów
opakowaniowych z tektury.

Do PSZOK nie będą przyjmowane następujące odpady:
- odpady komunalne zmieszane,
- odpady zawierające azbest,
- elementy ogrodzeń,
- butle gazowe, gaśnice,
- części pochodzące z demontażu pojazdów samochodowych (np. szyby, zderzaki,
reflektory, fotele, elementy karoserii samochodowej, akumulatory),

- oleje silnikowe oraz inne płyny pochodzące z eksploatacji pojazdów, - odpady w opakowaniach cieknących,
- panele solarne i fotowoltaiczne,
- odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowe.

Pracownicy PSZOK nie wyjmują przywiezionych odpadów z pojazdu, wskazują
jedynie miejsce gdzie należy je donieść i w którym miejscu umieścić.

Odpady komunalne przyjmowane do PSZOK muszą być posegregowane. Odpady remontowo-budowlane nie mogą być wymieszane z plastikowymi butelkami czy puszkami po napojach. Odpady niesegregowane nie będą przyjmowane.

Obowiązuje zakaz przywożenia do PSZOK odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. Prowadzący działalność gospodarczą muszą mieć podpisane indywidualne umowy na odbiór odpadów komunalnych powstających w wyniku prowadzenia działalności.

Wszelkich informacji o pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy w Pilawie, pokój nr 2, tel. 25 685 61 10 wew. 22 bądź e-mailowo odpady@pilawa.com.pl