alt obrazka

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany jest w Pilawie przy Alei Wyzwolenia 2
(siedziba Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pilawie).


Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest czynny 2 razy w miesiącu:
1. W 2 i 4 czwartek miesiąca, wyjątek stanowi grudzień kiedy PSZOK będzie czynny 12 i 19 grudnia:
- w godzinach od 10.00-12.00 Sektor I- zabudowa wielolokalowa
- w godzinach od 12.00-18.00 Sektor II- zabudowa jednorodzinna i domki letniskowe.

Dostarczyć odpady komunalne do PSZOK może tylko i wyłącznie osoba, która złożyła deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Osoba dostarczająca odpady komunalne do PSZOK ma obowiązek okazania się dokumentem potwierdzającym tożsamość.

W PSZOK przyjmowane są bezpłatnie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i domków letniskowych, zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Pilawa
następujące frakcje odpadów komunalnych zbieranych selektywnie:


- odpady niebezpieczne,

- przeterminowane leki i chemikalia,

- odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,

- zużyte baterie i akumulatory,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny( sprzęt nie może być zdekompletowany),

- meble i inne odpady wielkogabarytowe: w ilości nie przekraczającej 4 szt. "dużych" (np. szafa, łóżko), 8 szt. "małych" (np. krzesło, szafka nocna) na nieruchomość na rok kalendarzowy,

- zużyte opony w ilości nie przekraczającej 4 szt. na nieruchomość na rok kalendarzowy,

- tekstylia i odzież,

- bioodpady stanowiące odpady komunalne,

- odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ilości nie przekraczającej 100 kg na nieruchomość na rok kalendarzowy,

- odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,

- metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z metali i tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

- papier i tektura, w tym odpady opakowaniowe z papieru lub tektury,

- popiół.


Do PSZOK nie będą przyjmowane następujące odpady:

- odpady komunalne zmieszane,
- odpady zawierające azbest,
- elementy ogrodzeń,
- butle gazowe, gaśnice,
- części pochodzące z demontażu pojazdów samochodowych (np. szyby, zderzaki, reflektory, fotele, elementy karoserii samochodowej, akumulatory),

- oleje silnikowe oraz inne płyny pochodzące z eksploatacji pojazdów, - odpady w opakowaniach cieknących,
- panele solarne i fotowoltaiczne,
- odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowe.

Pracownicy PSZOK nie wyjmują przywiezionych odpadów z pojazdu, wskazują jedynie miejsce gdzie należy je donieść i w którym miejscu umieścić.

Odpady komunalne przyjmowane do PSZOK muszą być posegregowane. Odpady remontowo-budowlane nie mogą być wymieszane z plastikowymi butelkami czy puszkami po napojach. Odpady niesegregowane nie będą przyjmowane.

Obowiązuje zakaz przywożenia do PSZOK odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. Prowadzący działalność gospodarczą muszą mieć podpisane indywidualne umowy na odbiór odpadów komunalnych powstających w wyniku prowadzenia działalności.

Wszelkich informacji o pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy w Pilawie, pokój nr 2, tel. 25 685 61 10 wew. 64 bądź e-mailowo odpady@pilawa.com.pl