alt obrazka

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA


Wg danych GUS-u na rok 2018, z sieci wodociągowej korzysta 93,9 % mieszkańców Miasta i Gminy Pilawa. Postali mieszkańcy korzystają z lokalnych studni kopanych. Woda czerpana jest z 4 ujęć znajdujących się w miejscowościach: Lipówki (ujęcie komunalne wraz ze zmodernizowaną w 2006 r. stacją uzdatniania wody); Niesadna (ujęcie komunalne wraz z  oddaną w 2005 r. stacją uzdatniania wody); Trąbki (ujęcie wybudowane na potrzeby Huty Szkła „Czechy” oraz osiedla robotniczego); Pilawa (ujęcie wybudowana na potrzeby zakładu Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o.).


Na terenie Miasta Pilawa funkcjonuje ponad 50 km sieci wodociągowej, natomiast na terenie wiejskim gminy ponad 72 km. Na całym obszarze Gminy znajduje się około 2700 połączeń prowadzących do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania, z czego większość znajduje się na obszarze wiejskim.Miejscowości w których zlokalizowana jest sieć wodociągowa to: Pilawa, Lipówki, Trąbki, Wygoda, Puznówka, Niesadna, Niesadna-Przecinka, Żelazna, Kalonka, Gocław, Jaźwiny, Łucznica. Funkcję zaopatrzenia w wodę rejonu Miasta i Gminy Pilawa spełniają ujęcia wody podziemnej.


Zaopatrzeniem w wodę z sieci wodociągowej jest objętych około 98% mieszkańców gminy, a łączna długość magistralnych sieci wodociągowych wynosi około 115 km.
Woda podziemna pobierana jest ze studni głębinowych przy wykorzystaniu pomp głębinowych. W wodzie pobieranej na ujęciach w Lipówki, Niesadna, Pilawa i Trąbki przed podaniem do sieci wodociągowej prowadzi się jej odżelazianie i odmanganianie. Proces technologiczny na przedmiotowych ujęciach jest realizowany następująco:
studnia głębinowa->napowietrzanie > odżelazianie->odmanganianie->(woda nie jest dezynfekowana, istnieje możliwość dezynfekcji w sytuacja awaryjnych) -> do sieci.
Uzdatnianie polega na napowietrzeniu, a następnie przefiltrowaniu pobranej wody podziemnej (wody surowej). Napowietrzenie zachodzi w aeratorze i polega na rozdeszczeniu strumienia dopływającej wody w poduszce powietrznej. Dzięki takiemu działaniu następuje proces utlenienia i wytrącania się nierozpuszczalnych związków żelaza. Powietrze do aeratora wprowadzane jest ze sprężarki, a stały poziom poduszki powietrznej utrzymywany jest w nim automatycznie. Z aeratora woda prowadzona jest na filtr ciśnieniowy. Filtr wypełniony jest żwirkami filtracyjnymi oraz masą katalityczną wspomagającą usuwanie manganu oraz zawiesin związków żelaza. Następnie woda kierowana jest bezpośrednio do sieci wodociągowej.

Dostarczana woda w 100 % zaspokaja potrzeby bytowo – gospodarcze mieszkańców gminy Pilawa oraz zapotrzebowanie przeciwpożarowe.

Decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie z dnia 22 sierpnia 2019 r. ustanawiająca z urzędu strefę ochronną ujęcia wody obejmującą wyłącznie teren ochrony bezpośredniej dla ujęcia wody, należącego do Urzędu Miasta i Gminy Pilawa określono następującenakazy i zakazy:

- zakaz użytkowania gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody;
- nakaz odprowadzania wód opadowych i roztopowych w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody;
- nakaz zagospodarowania terenu zielenią;
- nakaz odprowadzania poza granice terenu ochrony bezpośredniej ścieków z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody;
- nakaz ograniczenia wyłącznie do niezbędnych potrzeb przebywania osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń do poboru wody.

SIEĆ KANALIZACYJNA

Obszar Miasta i Gminy Pilawa jest w części skanalizowany. Miejscowości posiadające sieć kanalizacji sanitarnej to: Pilawa i Lipówki (bez ul. Zaszosie i Leśnej), z których ścieki odprowadzane są do oczyszczalni w Pilawie oraz Trąbki i Wygoda z których ścieki odprowadzane są do oczyszczalni w Trąbkach.

Dobowa przepustowość oczyszczalni ścieków w Pilawie wynosi 1200 m3. Wielkość oczyszczalni wyrażona w RLM wynosi 9000. Ścieki odprowadzane są do Kanału Pilawskiego.

Dobowa przepustowość oczyszczalni ścieków w Trąbkach wynosi 640 m3 a wielkość oczyszczalni wyrażona w RLM to 4340. Ścieki odprowadzane są do Kanału Parysowskiego.

Istotnym parametrem charakteryzującym pracę oczyszczalni ścieków jest ilość powstających osadów ściekowych. Obecnie występuje coraz większy problem z ich zagospodarowaniem ze względu na coraz ostrzejsze kryteria przy rolniczym wykorzystaniu osadów oraz ze względu na zakaz ich składowania na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne.

Głównymi źródłami zanieczyszczenia wód powierzchniowych są ścieki komunalne i w mniejszym stopniu przemysłowe. Znaczący wpływ mają również spływy powierzchniowe, szczególnie z terenów stanowiących grunty orne. Obecnie sieć kanalizacyjną posiada Pilawa oraz Lipówki, Trąbki i Wygoda. Długość sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej wynosi około 65 km. Pozostałe miejscowości wyposażone są w zbiorniki bezodpływowe i oczyszczalnie przydomowe, a ścieki dowożone są wozami asenizacyjnymi do punktu zlewnego, zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków w Pilawie.

Na terenie Miasta i Gminy Pilawa wyznaczono dwie aglomeracje: Pilawa i Trąbki. Aglomerację Pilawa wyznaczono uchwałą NR XIV.93.2019 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 października 2019 r. ( Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. Poz. 13535) o równoważnej liczbie mieszkańców 6728, położoną na terenie gminy Pilawa, z oczyszczalniami ścieków komunalnych zlokalizowanymi w miejscowościach Pilawa i Gocław (planowana). W skład aglomeracji Pilawa weszły następujące miejscowości: Pilawa, część miejscowości Jaźwiny, Lipówki i Gocław.

Aglomerację Trąbki wyznaczono uchwałą NR XIV.94.2019 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 października 2019 r. ( Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. Poz. 13536) o równoważnej liczbie mieszkańców 3416, położoną na terenie gminy Pilawa, z oczyszczalnią ścieków komunalnych zlokalizowaną w miejscowości Trąbki. W skład aglomeracji Trąbki weszły następujące miejscowości: Trąbki, Wygoda, część miejscowości Puznówka.

W ciągu ostatnich lat obserwuje się korzystne zmiany w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych, wynikające między innymi z inwestycji prowadzonych w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, co będzie miało pozytywny wpływ na jakość wód powierzchniowych i podziemnych (w tym przypadku efekty mogą być widoczne dopiero po wielu latach). Maleje ilość ścieków komunalnych odprowadzonych do środowiska. Bardzo ważnym wskaźnikiem jest odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej.

Przypominamy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.) właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

Podłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej

Sprawy związane z eksploatacją sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz wykonywaniem przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych należy załatwiać w  Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Pilawie Al. Wyzwolenia 2, 08-440 Pilawa tel. (25) 685-61-40.


Przydatne linki:

Stop Suszy

Jak retencjonować wodę na terenie domu jednorodzinnego oraz w przestrzeni publicznej

Jak ograniczyć zużycie wody w rolnictwie oraz na gruntach leśnych

DOBRE PRAKTYKI Jak każdy z nas może przyczynić się do oszczędzania wody?