alt obrazka

Klub Senior+ w Pilawie funkcjonuje zgodnie z postanowieniami Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 157 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020 (M.P. z 2016 r. poz. 1254).

Cel działania Klubu:
Klub Senior+ w Pilawie to miejsce spotkań mieszkańców gm. Pilawa w wieku 60 +, nieaktywnych zawodowo, którzy są zainteresowani różnymi formami aktywności i integracji. Celem Klubu Senior+ w Pilawie jest aktywizacja społeczna, integracja, włączanie Seniorów do społeczności lokalnej oraz organizacja wspólnego spędzania czasu wolnego.  

Uczestnictwo w Klubie:
Uczestnikiem / uczestniczką Klubu Senior+ w Pilawie może zostać każdy mieszkaniec Miasta i Gminy Pilawa, który ukończył 60 lat i jest osobą nieaktywną zawodowo.
Uczestnictwo w Klubie jest nieodpłatne.
Uczestnictwo w Klubie Senior+ w Pilawie odbywa się na zasadach:   

 • poszanowania podmiotowości każdego Seniora, poszanowania  godności, wolności
 • i intymności uczestników;
 • zapewnienia Seniorom poczucia bezpieczeństwa;
 • zapewnienia otwartego dostępu do usług;   
 • promowania samorządności poprzez wybór i działalność Rady Klubu;
 • promowania potencjału i doświadczenia Seniorów;
 • motywowania Seniorów do samopomocy;  
 • animowania aktywności i rozwoju osobistego w oparciu o indywidualne potrzeby i możliwości Seniora / Seniorki;
 • animowania integracji pomiędzy Seniorami, a środowiskiem lokalnym;
 • promowania wolontariatu międzypokoleniowego.  

Przyjęcie do Klubu Senior+ w Pilawie wymaga złożenia Deklaracji uczestnictwa w Klubie Senior+ w Pilawie wraz z wymaganymi załącznikami. Uczestnicy przyjmowani są do Klubu pod warunkiem dysponowania wolnymi miejscami. Uczestnictwo w Klubie rozpoczyna się od dnia rozpoczęcia udziału Seniora / Seniorki w zajęciach wybranej stałej sekcji lub w warsztatach.

Funkcjonowanie Klubu:
Klub mieści się w budynku  przy ulicy Letniskowej 4
i funkcjonuje w okresie od marca do grudnia od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 18.00. W uzasadnionych sytuacjach Klub może realizować swoje działania także w innych godzinach lub w dni wolne od pracy.  

Oferta Klubu:
Oferta Klubu realizowana jest na podstawie i zgodnie z rocznym planem pracy Klubu.
Klub oferuje Seniorom m.in. organizację czasu wolnego, możliwość rozwoju pasji i zainteresowań, zajęcia edukacyjne  i  aktywizacyjne, spotkania integracyjne.

Zajęcia w Klubie organizowane są w formie:

 • stałych sekcji liczących co najmniej 5 uczestników Klubu,
 • warsztatów tematycznych,  
 • spotkań ogólnych: prelekcji, odczytów, wycieczek, wizyt studyjnych, imprez okolicznościowych, spotkań integracyjnych, udziału w ogólnodostępnych lub dedykowanych imprezach artystycznych, kulturalnych i sportowych, itd.,
 • innych form rozwoju, rekreacji i wypoczynku.  

Podmiot prowadzący:
Miasto i Gmina Pilawa
jednostka organizacyjna: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilawie


Kontakt:
siedziba placówki:
Klub SENIOR+ w Pilawa
08-440 Pilawa ul. Letniskowa 4

Deklaracje uczestnictwa w Klubie Senior+ w Pilawie można pobrać i  składać:

 • w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pilawie Al. Wyzwolenia 158
 • w siedzibie Klubu Senior+ w Pilawie ul. Letniskowa 4