alt obrazka

Informacja o osiągniętych w 2022 r. poziomach przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, poziomie składowania oraz poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, poniżej zamieszczono osiągnięte przez Miasto i Gminę Pilawa poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, poziomy składowania oraz poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, które wynoszą:

  • 48,22% - poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła,
  • 100,00 % - poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, odpadów budowlanych i rozbiórkowych innych niż niebezpieczne,
  • 0,84 %- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
  • poziom składowania – 6,86 %.

Informacja o osiągniętych w 2021 r. poziomach przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, poziomie składowania oraz poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, poniżej zamieszczono osiągnięte przez Miasto i Gminę Pilawa poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, poziomy składowania oraz poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, które wynoszą:

  • 43,78 % - poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła,
  • 100,00 % - poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, odpadów budowlanych i rozbiórkowych innych niż niebezpieczne,
  • 0,97 % - poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
  • poziom składowania - 20,80%.