alt obrazka

Uprzejmie informujemy, iż z uwagi na realizowaną rozbudowę budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie następuje czasowa zmiana siedziby Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

Od dnia 3 lipca 2023 r. zapraszamy do nowej siedziby w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury w Pilawie  przy ul. Aleja Wyzwolenia 124, 08-440 Pilawa.

                                                  

                                                   Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Pilawie

                                                              Al. Wyzwolenia 124, 08-440 Pilawa

                                                                                     I – piętro

                                                                Rejestracja telefoniczna wizyt:

                                                                                   25 684 25 47

                                  Infolinia czynna od poniedziałku - do piątku w godz. 8.00 - 16.00

                                                                    Harmonogram dyżurów:

                                                                    Poniedziałek 12.00 – 16.00
                                                                    Wtorek 9.00 – 13.00
                                                                    Środa  10.00 – 14.00
                                                                    Czwartek 12.00 – 16.00
                                                                    Piątek 8.00 - 12.00


W 2023 r. mieszkańcy powiatu garwolińskiego otrzymają nieodpłatną pomoc prawną (na etapie przedsądowym) w dowolnie wybranym Punkcie: w Garwolinie, Pilawie, Łaskarzewie lub Żelechowie oraz nieodpłatną poradę obywatelską w Punkcie w Łaskarzewie.

Rejestracja w celu uzyskania Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - numer telefonu - 25 684 25 47

Numer telefonu do rejestracji Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

25 684 25 47

Osoby, które po raz pierwszy będą chciały skorzystać z usług Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
powinny zarejestrować się do jednego z Punktów NPP pod ww. numerem telefonu

Ważne! Infolinia czynna od poniedziałku - do piątku w godz. 8.00 - 16.00Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Garwolińskim

Lokalizacja Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz numery telefonów i harmonogram dyżurów wyglądają następująco:

1. Starostwo Powiatowe w Garwolinie
ul. Mazowiecka 26
parter, pokój nr 029
tel. (25) 684 25 46

Harmonogram dyżurów:

Poniedziałek 13.00 – 17.00
Wtorek nieczynne
Środa  12.00 – 18.00
Czwartek 13.00 – 17.00
Piątek 10.00 - 16.00


2. Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Pilawie
ul. Al. Wyzwolenia 124

Harmonogram dyżurów:

Poniedziałek 12.00 – 16.00
Wtorek 9.00 – 13.00
Środa 10.00 – 14.00
Czwartek 12.00 –16.00
Piątek 8.00 – 12.00


3. Urząd Miejski w Żelechowie
ul. Rynek 1
tel. (25) 754 11 44

Punkt prowadzony przez Organizacje Pozarządowe

Harmonogram dyżurów:

Poniedziałek 8.00 – 12.00
Wtorek 14.00 – 18.00
Środa 8.00 – 12.00
Czwartek 14.00 – 18.00
Piątek 8.00 – 12.00 4. Urząd Miasta Łaskarzew
ul. Duży Rynek 32
tel. 663 148 248

Punkt prowadzony przez Organizacje Pozarządowe

Harmonogram dyżurów:

Poniedziałek 8.00 - 12.00
Wtorek 8.00 - 12.00
Środa 8.00 - 12.00
Czwartek 12.30 - 16.30
Piątek 12.30 - 16.30Kto jest uprawniony do darmowej pomocy prawnej?

Z darmowej pomocy prawnej i darmowej porady obywatelskiej będzie mogła skorzystać każda osoba, która złoży pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.


Na czym polega nieodpłatna pomoc prawna?

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,  w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym;
  • wskazanie sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
  • sporządzenie projektu pisma w wyżej określonych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym, sądowo-administracyjnym lub sądowym;
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu
    w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego, rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym, związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.


Na czym polega nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

  • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
  • wsparcie w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji;
  • porady dla osób zadłużonych, porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

W 2020 r. nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje nieodpłatną mediację.


Sposób udzielania darmowej pomocy prawnej

Nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczy prawnik w Punkcie  osobiście; nie udziela porad telefonicznych lub z użyciem innych środków komunikowania się na odległość, z wyłączeniem osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w Punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się. Osobom tym może być też udzielana darmowa pomoc poza Punktem lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu wizyty między osobą uprawnioną a prawnikiem. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.


Obowiązki informacyjne prawnika

W przypadku stwierdzenia, że problem przedstawiony przez osobę uprawnioną nie może być rozwiązany w całości lub w części poprzez udzielenie darmowej pomocy prawnej albo nie ma on wyłącznie charakteru prawnego, prawnik powinien poinformować osobę uprawnioną o możliwości uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa, wskazanych na liście sporządzonej przez Starostę Garwolińskiego, obejmującej w szczególności  poradnictwo: rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu praw konsumentów, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, dla osób bezrobotnych, poradnictwo w sprawie uzależnień, przemocy w rodzinie oraz interwencji kryzysowej.

Prawnik może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, ale musi przy tym poinformować osobę uprawnioną o innych Punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu garwolińskiego.