alt obrazka

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Pilawa

obszar chronionego krajobrazu
 • Nadwiślański (powiat garwoliński, miński i otwocki): 4559.0 ha
park krajobrazowy
 • Mazowiecki Park Krajobrazowy - otulina: 110.0 ha
użytek ekologiczny
 • użytek 547: 7.8 ha
 • użytek 566: 1.4 ha
 • użytek 548: 1.1 ha
 • użytek 556: 1.0 ha
 • użytek 565: 0.73 ha
 • użytek 545: 0.65 ha
 • użytek 562: 0.57 ha
 • użytek 544: 0.57 ha
 • użytek 546: 0.57 ha
 • użytek 559: 0.48 ha
 • użytek 555: 0.42 ha
 • użytek 549: 0.38 ha
 • użytek 553: 0.38 ha
 • użytek 561: 0.37 ha
 • użytek 552: 0.36 ha
 • użytek 557: 0.34 ha
 • użytek 551: 0.34 ha
 • użytek 550: 0.29 ha
 • użytek 564: 0.28 ha
 • użytek 560: 0.28 ha
 • użytek 563: 0.27 ha
 • użytek 554: 0.26 ha
 • użytek 558: 0.24 ha
rezerwat
 • Rogalec: 33.0 ha

Akty prawne

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142)

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000  (Dz. U. Nr 34, poz. 186, z późn. zm.)

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000  (Dz. U. Nr 64, poz. 401, z późn. zm.)

4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. Nr 25, poz. 133, z późn. zm.)

5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków  (Dz. U., poz. 358)

6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków ( Dz.U., poz. 1416)

7. Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. o sprostowaniu błędu (Dz. U. Nr 67, poz. 358)

9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000  (Dz. U. z 2014 r. poz 1713)

10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych sposobów i form składania informacji o kompensacji przyrodniczej  (Dz. U. Nr 64, poz. 402)

Wzory formularzy dotyczących kompensacji przyrodniczej

9. Dyrektywa Ptasia (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa - wcześniej dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa ) - określa kryteria do wyznaczania ostoi dla gatunków ptaków zagrożonych wyginięciem,

10. Dyrektywa Siedliskowa (Dyrektywa Siedliskowa - Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory ) - ustala zasady ochrony pozostałych gatunków zwierząt, a także roślin i siedlisk przyrodniczych oraz procedury ochrony obszarów szczególnie ważnych przyrodniczo.