alt obrazka

Podatek od nieruchomości


Zgodnie z art. 5 ust 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2022r. poz. 1452 ze zm.) Rada Miejska, w drodze uchwały określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki nie mogą przekroczyć rocznie stawek maksymalnych ogłoszonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2022 roku    w sprawie górnych granic    stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2023 roku ( Monitor Polski poz. 731).

W myśl art. 20 ust. 1 ww. ustawy górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. 

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2022r. w stosunku do I półrocza 2021r. wyniósł 111,8 (wzrost cen o 11,8%). Tym samym, zgodnie z uchwałą LVIII.384.2022 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Pilawa, stawki podatku od nieruchomości na 2023 r. wynoszą:


1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – od 1m² powierzchni - 1,01 zł
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – od 1ha powierzchni - 5,56 zł
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1m2 powierzchni - 0,29 zł
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji ( Dz. U. z 2018r. poz. 1398 oraz z 2019 r. poz.730), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – od 1m2   powierzchni - 3,64 zł


2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowej- 0,75zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – od 1m² powierzchni użytkowej - 25,16 zł
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – od 1m2 powierzchni użytkowej - 12,96 zł
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - od 1m2 powierzchni użytkowej  - 5,64 zł
e) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1m2 powierzchni użytkowej - 5,36 zł


3) od budowli: 

a) rurociągów i przewodów sieci  rozdzielczej wody i  ścieków – 1%                                   
b) od pozostałych budowli – 2% - ich wartości na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Podatek rolny


Podatek rolny obliczany jest według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Średnią cenę skupu żyta ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do dnia 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy. 

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022r.w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023  średnia cena skupu żyta wynosi 74,05 zł.

Na podstawie  art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( Dz. U. z 2020r. poz. 333.), Rada Miejska, w drodze uchwały może obniżyć cenę skupu żyta, określonej w ust. 2 w/w ustawy, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy i stosowną uchwałę w tej materii podjęła.
Zgodnie z uchwałą LVIII.387.2022 z dnia 25 listopada 2022r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego, stawka podatku rolnego wynosi:

  • za 1 ha przeliczeniowego gruntów –  169,05 zł
  • za 1 ha fizycznego gruntów –  338,10 złPodatek leśny


Podatek leśny obliczany jest według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2022 r. Średnią cenę sprzedaży drewna  ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.

W dniu 19 października 2022r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2022r., która wynosi 323,18 zł za 1m3 . Rada Miejska w Pilawie, uchwałą LVIII.386.2022 z dnia 25 listopada 2022r. obniżyła średnią cenę drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego.
Stawka podatku leśnego na 2023 r.  wynosi:

  • za 1 ha fizyczny lasu – 58,89 zł.Podatek od środków transportowych


Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych Rada Miejska, w drodze uchwały określa wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym, że stawki nie mogą przekroczyć rocznie stawek maksymalnych ogłoszonych w obwieszczeniu przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Na podstawie komunikatu Prezesa GUS z 28 lipca 2022 r. (M.P. z 2022 r., poz. 731) ceny towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2022 r. wzrosły o 11,8% w stosunku do pierwszych sześciu miesięcy roku 2021. Ten wskaźnik cen ma wpływ (zgodnie z art. 20 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych) na corocznie ustalane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych (aktualnie Minister Finansów) górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych (tzw. stawki maksymalne), które wzrosły o ok. 11,8% w 2023 roku  w porównaniu do 2022r.

W dniu 12 października 2022 r. w Monitorze Polskim zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie określenia stawek minimalnych podatku od środków transportowych na 2023 r. Stawki minimalne przeliczane są zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy.
W związku z powyższym, stawki minimalne podatku od środków transportowych zostały przeliczone i podwyższone w stosunku do stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2022 roku. 

Stawki minimalne dotyczą samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej 12 ton oraz dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton pozostały bez zmian.

W 2023 roku obowiązywać będą stawki zgodne z uchwałą Rady Miejskiej w Pilawie nr LVIII.385.2022 r. z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Pilawa. Stawki te zostały podwyższone o 11,8 % w stosunku do obowiązujących w roku 2022, zgodnie ze wzrostem cen  towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonych w  komunikacie GUS za I półrocze 2022r.


Opłata od posiadania psa

W 2023 r. zgodnie z uchwałą nr LVIII.388.2022 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 25 listopada  2022 r. na terenie Miasta i Gminy Pilawa obowiązywać będzie opłata od posiadania psów wysokości 35 zł od każdego psa. Opłata uiszczana jest bez wezwania w terminie do 30 maja każdego roku. W przypadku nabycia psa w ciągu roku, opłatę należy uiścić w terminie 14 dni od daty jego nabycia. Opłatę pobiera się od osób fizycznych.
 Zgodnie z art. 18a ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1452 ze zm.) opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

1) członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności;

2) osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa;
2a) osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania psa asystującego;

3) osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa;

4) podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.