alt obrazka

Referat Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami


WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU NIERUCHOMOŚCI W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
karta sprawy: IBIGN2.doc
załącznik 1: IBIGN2-podanie.doc


DZIERŻAWA GRUNTÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ MIASTA I GMINY PILAWA WYKORZYSTYWANYCH NA CELE ROLNICZE
karta sprawy: IBIGN-3.doc
załącznik 1: wniosek-o-dzierzawe-nieruchomosci.docx


NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI
karta sprawy: IBIGN-7.doc
załącznik 1: Nadanie_numeru_porzadkowego_nieruchomosci.doc


PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI
karta sprawy: IBIGN-12.doc
załącznik 1: wniosek-o-podzial.docx


ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI
karta sprawy: IBiGN-8.doc


WYDANIE DECYZJI NA ZAJĘCIE PASA DROGI GMINNEJ I NALICZENIA OPŁAT
karta sprawy: IBIGN-15.doc
załącznik 1: IBIGN-15-wniosek.doc


WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA TERENACH GDZIE BRAK JEST PLANU MIEJSCOWEGO
karta sprawy: IBIGN-1.doc
załącznik 1: wzor_formularza_wniosku_lokalizac_inwestyc_warunk_zabudowy.docx
załącznik 2: wzor_formularza_wniosku_lokalizac_inwestyc_warunk_zabudowy.pdf


WYDANIE DECYZJI O ZEZWOLENIU NA UMIESZCZENIE URZĄDZEŃ OBCYCH W PASIE DRÓG GMINNYCH
karta sprawy: IBiGN-14..doc


WYDANIE WYPISÓW I WYRYSÓW Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
karta sprawy: IBIGN-9.doc
załącznik 1: IBiGN-9-zalacznik.doc


WYDANIE WYPISÓW I WYRYSÓW ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
karta sprawy: IBIGN-4.doc
załącznik 1: IBiGN-4-zalacznik.docReferat Finansowo - Budżetowy


NALICZANIE PODATKU LEŚNEGO
karta sprawy: FN-2.doc
załącznik 1: DL1.doc
załącznik 2: I-NRL.pdf


NALICZANIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
karta sprawy: FN-3.doc
załącznik 1: DN-1.doc
załącznik 2: I-NRL.pdf


NALICZANIE PODATKU ROLNEGO
karta sprawy: FN-4.doc
załącznik 1: DR1.doc
załącznik 2: I-NRL.pdf


ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI PODATKU
karta sprawy: FN-7.doc


PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
karta sprawy: FN-5.doc


ROZŁOŻENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ NA RATY
karta sprawy: FN-8.doc


UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
karta sprawy: FN-6.doc


WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NIE ZALEGANIU Z OPŁATAMI, POSIADANIU GRUNTÓW, DOCHODOWOŚCI, OPŁACANIU SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE ROLNIKÓW.
karta sprawy: FN-1.doc
załącznik 1: Wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia_FN-1.docReferat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej


WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW
karta sprawy: OSRiGK-2.doc
załącznik 1: OSRiGK-2.zal.1.doc
załącznik 2: oswiadczenie-o-tytule-prawnym.docx
załącznik 3: oswiadczenie-udostepnienie-inf-spoldzielnia.doc
załącznik 4: oswiadczenie-udostepnienie-inf-wspolnota.doc
załącznik 5: oswiadczenie-własciciele-urzadzen.doc
załącznik 6: Wniosek-o-wydanie-zezwolenia-na-usuniecie-drzewa-krzewu.doc
załącznik 7: ZGLOSZENIE-ZAMIARU-USUNIECIA-DRZEW-LUB-KRZEWOW-os-fizyczne.doc


WYDANIE ZEZWOLENIA NA UTRZYMYWANIE PSA RASY UZNANEJ ZA AGRESYWNĄ
karta sprawy: OSRiGK-1.doc
załącznik 1: OSRiGK-1.zal.1.doc
załącznik 2: OSRiGK-1.zal.2.doc
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich


Poświadczenie własnoręczności podpisu
karta sprawy: OR-2.doc
załącznik 1: Wniosek_o_stwierdzenie_wlasnorecznosci_podpisu.doc


Stwierdzenie zgodności z oryginałem
karta sprawy: OR-1.doc
załącznik 1: Wniosek_o_stwierdzenie_zgodnosci_z_oryginalem.doc


UDOSTĘPNIENIE DANYCH JEDNOSTKOWYCH Z REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH
karta sprawy: OR.DO-3.doc
załącznik 1: Wniosek_o_udostepnienie_danych_w_trybie_jednostkowym.docx


WNIOSEK O: wpis / zmianę wpisu / wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej / wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej / wykreślenie wpisu w CEIDG
karta sprawy: CEIDG-1.pdf


WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO
karta sprawy: OR.DO-1.doc
załącznik 1: Wniosek_o_wydanie_dowodu_osobistego.pdf


WYDANIE JEDNORAZOWEGO ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
karta sprawy: OR.DG-5.doc
załącznik 1: Wydanie_jednorazowego_zezwolenia_na_sprzedaz_napojow_alkoholowych.rtf


WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
karta sprawy: OR.DG-4.doc
załącznik 1: Sprzedaz_napojow_alkoholowych_poza_miejscem_sprzedazy.doc
załącznik 2: Sprzedaz_napojow_alkoholowych_w_miejscu_sprzedazy.doc


ZGŁOSZENIE UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO
karta sprawy: OR.DO-2.doc
załącznik 1: Formularz_zgloszenia_utraty_uszkodzenia_do2017.pdf

Urząd Stanu Cywilnego


REJESTRACJA URODZEŃ
karta sprawy: USC-3.doc


REJESTRACJA ZGONÓW
karta sprawy: USC-4.doc


TRANSKRYPCJA ZAGRANICZNYCH AKTÓW STANU
karta sprawy: USC-10.doc
załącznik 1: usc10zal.doc


UZUPEŁNIENIA AKTÓW STANU CYWILNEGO
karta sprawy: USC-9.doc


WYDANIE ODPISÓW I ZAŚWIADCZEŃ Z KSIĄG STANU CYWILNEGO
karta sprawy: USC-7.doc


WYDANIE POSWIADCZONYCH KSEROKOPII DOKUMENTÓW Z AKT
karta sprawy: USC-15.doc


WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ
karta sprawy: USC-8.doc


ZAŁATWIENIE SPRAW ZWIĄZANYCH Z ZAWARCIEM I REJESTRACJĄ MAŁŻEŃSTWA W FORMIE WYZNANIOWEJ ZE SKUTKIEM CYWILNO-PRAWNYM
karta sprawy: USC-6.doc


ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO W USC
karta sprawy: USC-5.doc