alt obrazka

Siedzibą Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego jest Urząd Miasta i Gminy w Pilawie,
Aleja Wyzwolenia 158, pokój nr 3.
Tel. kontaktowy w godzinach pracy urzędu:
25 685 61 10 wew. 42
   

Pod w/w numer należy dzwonić w przypadku:

  • wystąpienia zdarzeń radiacyjnych
  • zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii
  • zagrożenia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt
  • zagrożenia powodzią lub zagrożeniami hydro – meteorologicznymi
  • wystąpienia poważnych awarii przemysłowych
  • zagrożenia pożarowego
  • zagrożenia komunikacyjnego
  • zagrożenia chemiczno – ekologicznego
  • zagrożenia przestępczością
  • zagrożenia katastrofą budowlaną

USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym

Art.  2.  [Pojęcie zarządzania kryzysowego]

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.


Art.  3.  [Definicje]

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) sytuacji kryzysowej – należy przez to rozumieć sytuację wpływającą negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołującą znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków;