alt obrazka

Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji, reguluje ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r. poz. 1195).

Przedmiot petycji

Zgodnie z uregulowaniami ustawy o petycjach, przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. O uznaniu pisma za petycję decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Kto może złożyć petycję

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów - w interesie: publicznym, podmiotu wnoszącego petycję albo podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

W jakiej formie można wnieść petycje

Petycję składa się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Co powinna zawierać petycja

Petycja powinna zawierać:

1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

3) oznaczenie adresata petycji;

4) wskazanie przedmiotu petycji.

Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Podmiot, o którym mowa powyżej wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego - w przypadku gdy petycja jest składana w interesie podmiotu trzeciego.

Termin załatwienia petycji

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji we wskazanym terminie, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o kolejne 3 miesiące. Postępowanie w sprawie petycji kończy się zawiadomieniem podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem - w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Petycja wielokrotna

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach przewiduje również instytucję tzw. "petycji wielokrotnej". W świetle uregulowań ww. ustawy, jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna). W takim przypadku, na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia. Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu, o którym mowa powyżej.

W przypadku petycji wielokrotnej sposób jej załatwienia jest ogłaszany na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego. Ogłoszenie to zastępuje zawiadomienie podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.


Lp. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach) Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Informacja o sposobie załatwienia petycji
1.

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o któ;rej mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

petycja-1-2017.pdf

zwrócenie się z petycją-wnioskiem o utworzenie w Oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy (Serwis WWW) - zakładki "Czystsze Powietrze", w której znajdą się informacje edukacyjne dla mieszkańców na temat prawidłowych zachowań sprzyjających poprawie jakości powietrza (niespalanie śmieci)

29.10.2016

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

stworzenie zakładki

2.

Dr Bogusław J. Feder, Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości, Fundacja, ul. Orzeszkowej 2, 05-827 Grodziska Mazowiecki, KRS: 0000318482

petycja-2-2017.pdf

zwrócenie się z petycją-wnioskiem o zamieszczenia - na stałe - w Oficjalnym Serwisie WWW Gminy/Miasta baneru mikroporady wraz linkiem do odnośnego Serwisu - www.mikroporady.pl

07.06.2017

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

opublikowanie banera wraz z linkiem do serwisu

3.

Dr Bogusław J. Feder, Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości, Fundacja, ul. Orzeszkowej 2, 05-827 Grodziska Mazowiecki, KRS: 0000318482

petycja-3-2017.pdf

zwrócenie się z wnioskiem o przekazywanie za pośrednictwem kanłów informacyjnych Gminy, bezpłatnych informacji przeznaczonych dla Lokalnych Mikroprzedsiębiorców – przydatnych im do podejmowania i prowadzenia działalności.

23.10.2017

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

negatywne załatwienie wniosku

4.

Szulc-Efekt sp. z o. o. Prezes Zarządu: Adam Szulc ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa nr KRS: 0000059459

petycja-1-2018.pdf

zwrócenie się z próbą wdrożenie w Gminie - rozpowszechnionego w Krajach rozwiniętych - Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii.

13.09.2018

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

pozytywne załatwienie wniosku

5.

radca prawny Konrad Cezary Łakomy CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy, ul. Onyksowa 11/1, 20-582 Lublin

petycja-1-2019.pdf

wdrożenie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów zgodnie z zaleceniami Centralnego Biura Antykorupcyjnego zawartymi w dokumencie pt. „Korupcja Polityczna

26.08.2019

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

uchwala-petycja-1.2019.pdf

6.

Szulc-Efekt sp. z o. o. Prezes Zarządu: Adam Szulc ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa nr KRS: 0000059459

petycja-2-2019.pdf

opracowanie programu (harmonogramu) wykorzystania w szkołach narzędzi informatycznych o charakterze edukacyjnym dla pedagogów szkolnych oraz uczniów w zakresie zwiększania świadomości dotyczącej problematyki związanej z przeciwdziałaniem patologiom wśród dzieci i młodzieży szkolnej w związku z nadużywaniem alkoholu i środków odurzających

26.09.2019

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Treść petycji przekazana do dyrektorów placówek oświatowych z terenu MiG oraz przewodniczącej GKRPA w Pilawie

7.

Renata Sutor, ul. Rynek 8B, 34-700 Rabka-Zdrój

petycja-3-2019.pdf

zmiana prawa miejscowego

28.11.2019

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

uchwala-petycja-3.2019.pdf

8.

Koalicja Polska Wolna od 5G

petycja-1-2020.pdf

ochrona zdrowia mieszkańców gminy przed coraz większą ekspozycją na sztuczne pola elektromagnetyczne o coraz szerszym zakresie częstotliwości

23.03.2020

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

uchwala-petycja-1.2020.pdf

9.

Petycja wielokrotna

petycja-2-2020.pdf

petycja-3-2020.pdf

masowe szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

11.12.2020

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Ogłoszenie z dnia 4 lutego 2021 r. o petycji wielokrotnej

Uchwała Nr XXXII.220.2021 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie przekazania petycji

10.

Teresa Garland, skr.poczt.88, ul.Żwirki i Wigury 13A, 32-050 Skawina, mail: teresagarlandartist@protonmail.ch

petycja-1-2021.pdf

ws referendum ludowego

19.02.2021

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

w trakcie rozpatrywania

11.

Teresa Garland – Zaprzysiężony Prezydent Obywatelski Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego – adres: Skr.poczt.88, ul. Żwirki i Wigury 13A, 32-050 Skawina, adres mailowy: teresagarlandartist@protonmail.ch, tel. 697357009

petycja-2-2021.pdf

ws poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego

04.03.2021

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

w trakcie rozpatrywania

12.

Szulc-Efekt sp. z o. o. Prezes Zarządu: Adam Szulc ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa nr KRS: 0000059459

petycja-1-2022.pdf

petycja w sprawie, aby jednym ze środków poprawy efektywności energetycznej wdrożonym przez Gminę w 2022 r. była optymalizacja wydatków związanych kosztami zakupu energii elektrycznej oraz ewentualna sanacja stanu faktycznego i długofalowe planowanie związane z zagadnieniami poruszanymi przez wnioskodawcę

04.05.2022

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

w trakcie rozpatrywania

13.   Mieszkańcy m. Jaźwiny   petycja-1-2024.pdf   Petycja przeciwko budowie farmy fotowoltaicznej w miejscowości Jaźwiny, gm. Pilawa   10.01.2024 r.   zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   Odpowiedz-petycja-1-2024.pdf
14. Osoba Prawna
Szulc-Euphenics p. Spółka Akcyjna
Prezes Zarządu - Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
tel. 608-318-418
nr KRS: 0001 007 117
www.gmina.pl
petycja-2-2024.pdf Petycja w sprawie wykonania rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą planowania i koordynacji zadań związanych z promocją gminy i zachęcaniem potencjalnych inwestorów do inwestycji na terenie gminy 06.02.2024 r.
zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji Odpowiedz-petycja-2-2024.pdf