alt obrazka

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

W/w ustawa wprowadziła jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Świadczenie to przysługuje:

  • matce lub ojcu dziecka,
  • opiekunowi prawnemu,
  • opiekunowi faktycznemu dziecka.

Prawo do jednorazowego świadczenia ustala się na wniosek w/w osób.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka

Świadczenie przysługuje w  kwocie 4 000 zł, bez względu na dochód.

Podstawowe warunki, jakie należy spełnić, aby uzyskać świadczenie:
  • świadczenie przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;
  • kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (warunek niezbędny, kiedy o świadczenie ubiega się matka lub ojciec dziecka). Pozostawanie pod opiekę medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.


UWAGA!
Stan zdrowia dziecka stwierdza w zaświadczeniu lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

Placeholder content for this accordion, which is intended to demonstrate the .accordion-flush class. This is the third item's accordion body. Nothing more exciting happening here in terms of content, but just filling up the space to make it look, at least at first glance, a bit more representative of how this would look in a real-world application.