alt obrazka

Urząd Miasta i Gminy Pilawa przypomina, że zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą ma obowiązek posiadania indywidualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.  Dotyczy to: sklepów, lokali gastronomicznych, warsztatów samochodowych, rzemiosła w tym: fryzjerstwa,  kosmetyki, krawiectwa itp.  

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części tj. przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni:

  • uiszczać do gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej, zgodnie ze złożoną deklaracją;
  • zawrzeć dodatkową umowę na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym – na część nieruchomości niezamieszkałej (na której prowadzona jest działalność gospodarcza),

Umowy na odbiór odpadów komunalnych należy zawierać wyłącznie z przedsiębiorcami posiadającymi na terenie Miasta i Gminy Pilawa wpis do rejestru działalności regulowanej. Informacje o podmiotach odbierających odpady komunalne z terenu gminy zamieszczone są na stronie Urzędu w zakładce Rejestr Działalności Regulowanej.

Z uwagi na obowiązek prowadzenia ewidencji tych umów -  zwracamy się z uprzejmą prośbą o dostarczanie do Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie ich kserokopii. Brak złożenia wymaganych umów skutkuje  wezwaniem do ich okazania.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, w ramach kontroli prowadzonej w myśl przepisów w/w ustawy, będą wezwani  do przedłożenia kopii aktualnych umów oraz dowodów wpłat za usługę.

Wszelkie informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Pilawie, pokój nr 2, tel. 25 685 61 10 wew. 22 bądź e-mailowo odpady@pilawa.com.pl