alt obrazka

„Woda nie jest produktem handlowym, lecz dziedzictwem, które musi być chronione, bronione i traktowane jako takie”. Twierdzenie to, zawarte w Ramowej Dyrektywie Wodnej Unii Europejskiej wskazuje, że woda jest kluczowym zasobem ekosystemu i ludzkiego życia, który determinuje życie na Ziemi. Zapewnienie odpowiedniej jakości wody stanowi duże wyzwanie nie tylko w krajach słabo rozwiniętych i rozwijających się.

Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia prowadzony jest przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie. Na podstawie wyników badań próbek wody pobranych z nadzoru oraz przekazanych przez administratorów wodociągów Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna dokonuje oceny wody.