alt obrazka

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Pilawa

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Pilawie uchwały NR XLVII.313.2022 z dnia 4 marca 2022r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Pilawa.

Granica obszaru objętego sporządzeniem planu obejmuje teren oznaczony w ewidencji gruntów i budynków nr 1324/5.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Pilawa.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko. Przedmiotem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest projekt planu miejscowego, o którym mowa powyżej.

Zainteresowani mogą składać wnioski do dnia 22 kwietnia 2022 r. Wnioski można składać w formie pisemnej lub ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pilawa, Aleja Wyzwolenia 158, 08-440 Pilawa, albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres urzad@pilawa.com.pl lub za pomocą platformy ePUAP.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa.

Informuję jednocześnie, że informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Pilawa została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej www.pilawa.com.pl.


Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa

(-) Albina Łubian