alt obrazka

 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 24 .kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.  U.  z  2021  r., poz. 1836  ze zm.) -  dalej specustawy,  art.  72  ust. 6  ustawy  z  dnia  3  października  2008  r.   o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) niniejszym zawiadamia się, że w dniu 2 lutego 2023 r. Wojewoda Mazowiecki  wydał decyzję  Nr 16/SPEC/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla:

 

inwestor:        Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4,02-337 Warszawa

 

inwestycja: ,,Remont odcinka gazociągu DN500 MOP 5,0 MPa relacji Wola Karczewska - Wronów na 66,318 km w miejscu zwarcia z rurą osłonową",

 

Adres zamierzenia inwestycyjnego:

województwo mazowieckie,

powiat garwoliński

Gmina Garwolin, jedn. ew. 140304 2

obręb 0009 Miętne: dz. ew. nr 1038, 1013/4, 1014/2, 1013/1, 1014/1, 1025, 1026, 1012/9, 1013/3, 1022/7, 1022/8, 1023/2, 1024, 413/2, 412/2, 413/1

Gmina Pilawa - obszar wiejski, jedn. ew. 140310 5

obręb 0004 Lipówki: dz. ew. nr 423/3, 421/4, 419/4, 421/5, 417,415, 413/3, 427/4,

Na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. lb specustawy, dla wyżej wymienionych  nieruchomości, w celu zapewnienia prawa do wejścia na teren nieruchomości dla prowadzenia na nich budowy inwestycji w zakresie terminalu, a także prac związanych z rozbiórką, przebudową, zmianą sposobu użytkowania, utrzymaniem, eksploatacją, użytkowaniem, remontami oraz usuwaniem awarii, wojewoda w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu ogranicza, za odszkodowaniem,  sposób  korzystania  z  ww.   nieruchomości   przez   udzielenie   zezwolenia w szczególności na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń  niezbędnych do założenia, przeprowadzenia oraz korzystania z tych przewodów i urządzeń.

Wydana w sprawie decyzja, zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy posiada rygor natychmiastowej wykonalności.

Z treścią decyzji oraz z aktami sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.

Treść decyzji zostanie udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej tutejszego urzędu od dnia 23 lutego 2023 r. do dnia 9 marca 2023 r.

Informacje w sprawie można uzyskać pod numerem telefonu (22) 695 66 48, godz. obsługi telefonicznej obowiązują w pon. 13.00-16.00 oraz czw. 8.00-12.00.

Strona chcąca zapoznać się z aktami postępowania, może tego dokonać na pl. Bankowym 3/5, Warszawa pok. 7 w poniedziałek w godz. 13.00 - 16.00 lub w czwartek w godz. 8.00 -12.00 po wcześniejszym umow1eniu się telefonicznym pod nr 22 695-62-19. Osoby nieumówione nie będą obsługiwane.

Od   przedmiotowej    decyzji   przysługuje   stronie   odwołanie    do   Ministra   Rozwoju  i Technologii w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego.

Odwołanie od decyzji, wnosi się w terminie w terminie 14 dni od dnia, w którym zawiadomienie o ich wydaniu w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane - art. 34 ust. 2 specustawy.

Odwołanie od wydanej w sprawie decyzji administracyjnej, powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie, zgodnie z art. 34 ust. 3 specustawy.

Zawiadomienie, zgodnie z art. 12 ust. 2a specustawy uważa się za dokonane po upływie 14 dni, od dnia w którym nastąpiło obwieszczenie w urzędzie wojewódzkim.

Data publicznego obwieszczenia: 23 lutego 2023 r.

 

 

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Aleksandra Krzoska Dyrektor Wydziału Infrastruktury

 

/podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym kwalifikowanym certyfikatem/