alt obrazka

IBiGN.6733.7.2022

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503)

zawiadamiam

że w dniu 06.02.2023 r. została wydana decyzja Nr 1/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, polegająca na realizacji polegającą na realizacji przedsięwzięcia w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej, na części działek o nr ewid. 589/4, 521/5, 521/8, 521/7, 522/6, 523/11, 581/3, 581/4,położonych w miejscowości Lipówki,na terenie gminy Pilawa.

W związku z powyższym informuje się właścicieli, zarządców i użytkowników terenu objętego przedmiotową inwestycją, a także terenów przyległych do niego, o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Miasta i Gminy Pilawa, Al. Wyzwolenia 158, pokój nr 16 w godz. pracy Urzędu.

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie, zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie.

Spełniając wymogi ustawy informuję, że od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. W trakcie biegu terminu wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania do Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Za okres doręczenia uważa się okres 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa
Albina Łubianwywieszono dnia: 06.02.2023 r.

zdjęto dnia: .…………….……..….