WOOŚ-II.420.61.2023.MW.8


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, ze zm., zwanej dalej „Kpa”), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, ze zm., zwanej dalej „ustawą ooś”), w związku z art. 49 Kpa, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie zawiadamia Strony, że:

  • w związku z uzupełnieniem karty informacyjnej przedsięwzięcia, stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś pismem z dnia 15 stycznia 2024 r., znak: WOOŚ-II.420.61.2023.MW.6, wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie o zajęcie stanowiska w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: budowa drogi wojewódzkiej nr 805 wraz z budową odcinków dróg gminnych, tj. ul. Wojska Polskiego i Dworcowej wraz ze skrzyżowaniami tych dróg z projektowaną drogą wojewódzką nr 805 na terenie gminy Pilawa oraz w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku – o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko;
  • pismem z dnia 15 stycznia 2024 r., znak: WOOŚ-II.420.61.2023.MW.7, przekazał do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie uzupełnienie karty informacyjnej ww. przedsięwzięcia i zwrócił się o zajęcie stanowiska, zgodnie z wystąpieniem z dnia 21 września 2023 r., znak: WOOŚ-II.420.61.2023.MW.5.