alt obrazka

Ogłoszenie/Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Pilawa

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r. poz. 503 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Pilawie uchwały Nr LVI.377.2022 z dnia 4 października 2022r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Pilawa. 


Granica obszaru objętego sporządzeniem planu obejmuje teren oznaczony w ewidencji gruntów i budynków nr 565/1, 565/31, 566/1, 566/3, 570/36, 574/7. 


Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko. Przedmiotem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest projekt planu miejscowego, o którym mowa powyżej. 


Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego w terminie do dnia 16.12.2022 r. Wnioski należy składać w formie pisemnej lub ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pilawa, Al. Wyzwolenia 158, 08-440 Pilawa, albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: urzad@pilawa.com.pl lub za pomocą platformy ePUAP. 


Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa.

Informuję jednocześnie, że informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Pilawa została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej www.pilawa.com.pl w zakładce RODO.


Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa

(-) Albina Łubian