alt obrazka

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 49 i art. 10 § 1 ustawy kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2021 roku poz. 735) w związku z art. 74 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.), zwanej dalej „ustawą ooś" 

zawiadamiam, 

że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, osoby będące stronami postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek AkzoNobel Decorative Paints Sp. z o. o., ul. Krakowiaków 48, 02-255 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowa magazynu wyrobów gotowych, budowa kontenerowych kotłowni gazowych w ilości 5 szt. z kominami, przebudowa placu manewrowego, dróg wewnętrznych, ok. 200 miejsc parkingowych wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 1750/8, 1750/9, 1750/10, 1750/11, 234/3 obręb Pilawa" zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 1750/8, 1750/9, 1750/10, 1750/11, 234/3 obręb Pilawa, gm. Pilawa, woj. Mazowieckie, mogą zapoznać się z treścią akt sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pilawa (Al. Wyzwolenia 158, 08-440 Pilawa, w poniedziałki w godz. 9°0 -1 7°0, a od wtorku do piątku w godz. 8°0 -16°0), i wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Organem właściwym do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa. Po upływie w/w terminu zostanie wydane rozstrzygnięcie sprawy, co do jej istoty.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z następującą dokumentacją:

  • pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie, znak: ZNS.9027.4.46.2021 z dnia 15.10.2021 r., informujące, o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko; 
  • pismo Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, znak: WA.ZZŚ.6.435.309.2021.MW2 z dnia 28.01.2022 r., wyrażające opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazująca na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust.1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenia obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust.1 pkt 2 lit. b ustawy ooś.;
  • pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 23.11.2021 r., znak: WOOŚ-I.4220.1666.2021.MŚ wyrażające opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazująca na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. I pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś.

Obwieszczenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Pilawa, Al. Wyzwolenia 158, 08-440 Pilawa, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Pilawa oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowości Pilawa. 


Burmistrz
Miasta i Gminy Pilawa

Albina Łubian