alt obrazka

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Pilawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przeprowadzoną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.), w związku z art. 67 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023r. poz. 1688) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Pilawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 13.03.2024 r. do 04.04.2024 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pilawa, Al. Wyzwolenia 158, 08-440 Pilawa, pok. nr 1 w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Pilawa pilawa.com.pl i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Pilawa https://bip.pilawa.com.pl

Granica obszaru objętego sporządzeniem planu obejmuje teren oznaczony w ewidencji gruntów i budynków nr 565/1, 565/31, 566/1, 566/3, 570/36, 574/7.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu oraz prognozie oddziaływania na środowisko odbędzie dnia 20.03.2024 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pilawa, Al. Wyzwolenia 158, 08-440 Pilawa, pok. nr 1.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w brzmieniu mającym zastosowanie w niniejszej sprawie) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu oraz do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.04.2024 r.

Uwagi mogą być wnoszone:

˗w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta i Gminy Pilawa, Al. Wyzwolenia 158, 08-440 Pilawa,

˗za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: urzad@pilawa.com.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

˗w formie ustnej do protokołu z dyskusji publicznej;

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa.


Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa

Albina ŁubianKlauzula informacyjna

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119 z 4.05.2016 r., s. 1) informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa z siedzibą w Urzędzie przy ul. Aleja Wyzwolenia 158, w Pilawie 08-440, tel.: 25 685 61 10, adres e-mail: urzad@pilawa.com.pl zwany dalej Administratorem. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail iod@pilawa.com.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej zamieszczona jest na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Pilawa w zakładce Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.