Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w  roku  2022 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na terenie Miasta i Gminy Pilawa

 

 1. Rodzaj zadania oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

L.p.

Rodzaj zadania

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

1.

Upowszechnianie kultury fizycznej w miejscowości Trąbki

62.000,00

2.

Upowszechnianie kultury fizycznej w miejscowości Pilawa

28.000,00

3.

Upowszechnianie kultury fizycznej w miejscowości Puznówka

24.000,00

 1. Zasady przyznawania dotacji
 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), których celem statutowym jest prowadzenie działalności w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 2. Zasady przyznawania dotacji na wspieranie realizacji zadań publicznych określa ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oraz ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r, poz. 305 ze zm.)
 3. Zadanie będzie realizowane poprzez:
 1. organizowanie zajęć, zawodów, rozgrywek ligowych, turniejów sportowych i imprez sportowo-rekreacyjnych z elementami promocji zdrowego trybu życia, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
 2. wspieranie udziału sportowych reprezentacji w zawodach sportowych o zasięgu gminnym i ponadgminnym,
 3. prowadzenie zespołów sportowych w różnych grupach wiekowych,
 4. prowadzenie działalności szkoleniowej.
 1. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zleconego w formie wsparcia zadania, o którym mowa w ogłoszeniu konkursowym.
 2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
 3. Dotacja w ramach otwartego konkursu ofert może być udzielona w wysokości do 70% całkowitych kosztów realizacji zadania publicznego. Wkład własny stanowią środki finansowe własne, środki finansowe z innych źródeł oraz podany kwotowo wkład osobowy.
 4. Przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji kosztów nie mogą przekroczyć 30%. danego kosztu. Zmiany powyżej 30% wymagają uprzedniej zgody organizatora konkursu. Oferent zobowiązany jest przedstawić zaktualizowaną kalkulację oferty po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian.
 5. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania zostaną określone w  umowie zawartej pomiędzy oferentem a Miastem i Gminą Pilawa.
 1. Termin i warunki realizacji zadania
 1. Dofinansowanie zadania obejmuje jego realizację od dnia podpisania umowy do dnia 31.12. 2022r.
 2. Podmioty realizujące zadania zobowiązane są do:
 1. dysponowania kadrą posiadającą kwalifikacje niezbędne do realizacji zadania,
 2. posiadanie odpowiedniego zaplecza lub dostępu do obiektów odpowiednich do realizacji zadania,
 3. posiadanie doświadczenia w realizacji zadań objętych konkursem,
 4. objęcia działaniami jak największej liczby uczestników, będących mieszkańcami Miasta      i Gminy Pilawa – nie mniej niż 75% zawodników w każdej drużynie powinno być mieszkańcami Miasta i Gminy Pilawa.

3. Zadanie powinno być realizowane z największą starannością w zakresie opisanym w ofercie, zgodnie z zawartą umową i obowiązującymi przepisami prawa.

4.  Realizacja zadania niezgodnie ze złożoną ofertą może być powodem obniżenia dotacji.

5. oferent, który otrzyma dofinansowanie na realizację zadania publicznego zobowiązany jest do:

 1. prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej realizowanego zadania
 2. umożliwienia organowi zlecającemu sprawowanie kontroli realizacji zadania
 3. zamieszczania w swoich materiałach informacyjnych i reklamowych oraz w dokumentach, informacji o dotowaniu zadania przez Miasto i Gminę Pilawa.

IV.  Termin składania ofert

  1. Podmioty ubiegające się o dotację składają ofertę na formularzu, który stanowi załącznik Nr 1 do   rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
  2.  Oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu.
  3. Do oferty należy dołączyć:
 1. aktualny wyciąg z KRS lub inny dokument potwierdzający wpis do właściwej ewidencji dotyczący statusu prawnego oferenta i prowadzonej przez niego działalności
 2. kopię statutu poświadczoną za zgodność z oryginałem
 3. pełnomocnictwo do działania w imieniu podmiotu, w przypadku, gdy ofertę podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem.
 4. listę osób objętych zadaniem  z podziałem na drużyny, z podaniem imienia,  nazwiska            i miejscowości zamieszkania.
  1. Oferta wraz z załącznikami powinna być złożona w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem              „Upowszechnianie kultury fizycznej  w miejscowości ………………… w 2022 roku” w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie, pok. Nr 11 lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta    i Gminy w Pilawie, Al. Wyzwolenia 158, 08-440 Pilawa, do dnia 23 lutego 2022 r. do godz. 1600 .

O terminie decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie.

  1. Wzór oferty można pobrać ze strony internetowej www.pilawa.com.pl lub w Urzędzie Miasta         i Gminy w Pilawie, pok. Nr 25.

   V. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

 1. Oceny złożonych ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa.
 2. Oferty złożone po terminie lub nie spełniające wymogów i warunków zawartych w ogłoszeniu  nie będą rozpatrywane.
 3. Wybór ofert nastąpi w ciągu 14 dni od upływu terminu składania ofert.
 4. Kryteria stosowane przy wyborze ofert:
 1. Kryteria formalne:
 1. oferent jest uprawniony na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) do wzięcia udziału w otwartym konkursie ofert
 2. działalność oferenta odpowiada zadaniu objętemu konkursem
 3. oferta została złożona w terminie określonym w ogłoszeniu
 4. oferta została wypełniona i złożona na drukach wskazanych w ogłoszeniu
 5. oferta dotyczy zadań objętych konkursem.
 1. Kryteria merytoryczne:
 1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta,
 2. ocena kalkulacji kosztów zadania pod kątem celowości, gospodarności oraz efektywności działania,
 3. udział środków własnych i z innych źródeł finansowania oraz pozafinansowy wkład własny oferenta,
 4. objęcie programem jak największej liczby uczestników będących mieszkańcami Miasta i Gminy Pilawa /nie mniej niż 75% wg załączonej listy, o której mowa w części IV, ust. 3 pkt 4/
 5. doświadczenie oferenta w realizacji zadania o podobnym charakterze
 6.  dotychczasowa współpraca z Miastem i Gminą Pilawa, w tym rzetelność i terminowość wykonywania i rozliczania zadań dofinansowanych z budżetu Gminy Pilawa.
 1. Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej,  który dokonuje wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania. 

VI. Informacja o zrealizowanych przez Miasto i Gminę Pilawa w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami

1. W roku ogłoszenia konkursu ofert  Miasto i Gmina Pilawa nie realizowało zadań publicznych tego samego rodzaju.

2. W roku poprzednim tj. 2021 Miasto i Gmina Pilawa zrealizowała następujące rodzaje zadań publicznych na kwotę:uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organicję  

 1. Upowszechnianie kultury fizycznej w miejscowości Trąbki – 66.000 zł.
 2. Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie miasta Pilawa –  20.000 zł.
 3. Upowszechnianie kultury fizycznej w miejscowości Puznówka – 24.000 zł.
 4. Upowszechnianie kultury fizycznej w miejscowości Lipówki – 10.000 zł.