alt obrazka

OBWIESZCZENIE 


Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) 


zawiadamiam 


że w dniu 04.02.2022 r. na wniosek Miasta i Gminy Pilawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, na części działek nr ewid. 528, 527, 526, 525, 524, 523/9, 523/7, 523/5, 522/3, 522/2, 521/2, 521/5, 589/4, 589/3, 516/13, 516/14, 628/13, 628/11, 514/29, 514/8, 514/22, 512/21, 512/44, 511/5, 511/8, 511/3, 510/12, 510/9, 509/3, 507, 505/4, 505/1, 505/2, 503/4, 503/1, 576/3, 576/5, 501/14, 501/15, 501/6, 597/3, 595 położonych w miejscowości Lipówki oraz na działkach nr ewid. 337, 344 położonych w miejscowości Wygoda, gm. Pilawa.

W związku z powyższym informuje się, iż strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy w Pilawie, pok. Nr 16, uzyskać wyjaśnienia oraz składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Pilawa, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Pilawie. 


Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Burmistrz
Miasta i Gminy Pilawa

Albina Łubian