alt obrazka

27 lutego 2024 r. odbyły się wybory członków Miejsko-Gminnej Rady Seniorów w Pilawie. Spośród zgłoszonych 11 kandydatów, mieszkańcy Miasta i Gminy Pilawa, którzy ukończyli 60 rok życia, wybrali swoich przedstawicieli. Członkami Miejsko-Gminnej Rady Seniorów w Pilawie zostali:

  • Pani Lidia Czarny
  • Pani Janina Ćwiek
  • Pani Danuta Golewska
  • Pani Alina Kamińska
  • Pani Elżbieta Komosa
  • Pani Elżbieta Kowalska
  • Pani Barbara Nowak
  • Pan Jan Sabała
  • Pani Krystyna Żurawek

W najbliższym czasie odbędzie się pierwsze posiedzenie Miejsko-Gminnej Rady Seniorów
w Pilawie, podczas którego zostanie wybrany Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Miejsko-Gminnej Rady Seniorów w Pilawie.

Miejsko-Gminnej Rady Seniorów w Pilawie ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Głównym celem działania Rady jest wspieranie solidarności międzypokoleniowej oraz tworzenie warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej. Ponadto celem działania Rady jest integracja, wspieranie i reprezentowanie środowiska seniorów poprzez:

1. Współpracę z władzami Miasta i Gminy przy rozstrzyganiu istotnych spraw oraz ich oczekiwań.

2. Przedstawianie propozycji zadań i działań na rzecz seniorów.

3. Współtworzenie polityki senioralnej w mieście.

4. Wydawanie opinii i formułowanie wniosków służących rozwojowi działalności samorządu na rzecz seniorów.

5. Wspieranie wszelkich form aktywności seniorów.

6. Działania na rzecz umacniania międzypokoleniowych więzi społecznych.

7. Upowszechnianie wiedzy o potrzebach, prawach i możliwościach osób starszych, a przez to wzmocnienie wpływu seniorów na decyzje podejmowane przez władze lokalne, w tym na jakość usług, przeznaczonych dla seniorów.

8. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób starszych.

9. Zapewnienie seniorom dostępu do edukacji i kultury.

10. Profilaktykę i promocję zdrowia seniorów.

11. Współpracę z organizacjami i instytucjami społecznymi działającymi na terenie miasta.

Wszystkim członkom Miejsko-Gminnej Rady Seniorów w Pilawie gratulujemy wyboru i życzymy owocnej pracy na rzecz Seniorów.

Po zakończeniu wyborów Koło Emerytów i Rencistów z inicjatywy Pana Jana Sabały w ramach spotkań cyklicznych seniorów zorganizowało kurs pierwszej pomocy. Kurs przeprowadzili ratownicy medyczni – Krzysztof Ostrowski i Jarosław Jakubiec.