alt obrazka

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Pilawie uchwały nr LXXIV.512.2024 z dnia 19 stycznia 2024 o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Pilawa do 2033 roku.

W dniu 19 stycznia 2024 r. radni podjęli uchwałę o przystąpieniu do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Pilawa do 2033 roku. Działania prowadzone w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji skupiać się będą na obszarze rewitalizacji, który został wyznaczony uchwałą LXXIV.494.2023 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Pilawa, jako obszar Gminy wymagający szczególnego wsparcia.

Rewitalizacja jest procesem wieloletnim, kompleksowym, zakładającym włączenie społeczne, partnerstwo i wielopoziomowe zarządzanie. Kluczową płaszczyzną wyboru działań rewitalizacyjnych jest sfera społeczna, która następnie musi być przedmiotem koordynacji działań w tym, i w innych obszarach: gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym. Ze względu na to, że celem rewitalizacji jest równoczesna odnowa społeczna, gospodarcza, kulturowa, przestrzenna (w tym także techniczna) oraz środowiskowa, nadanie nowych funkcji, remonty lub modernizacja techniczna infrastruktury muszą być środkiem, a nie celem rewitalizacji.

Zaplanowane do realizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjne w Mieście i Gminie Pilawa mają przyczynić się do pobudzenia aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców, poprawy jakości życia uwzględniając wszystkie grupy społeczne, przywrócenia estetyki i ładu przestrzennego, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a także przeciwdziałać problemom zdiagnozowanym na obszarze rewitalizacji. Szczegółową diagnozę obszarów problemowych w gminie przedstawia Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji załączona poniżej.

Osią działań rewitalizacyjnych jest społeczność lokalna i jej potrzeby. Skuteczność procesu rewitalizacji warunkowana jest między innymi przez partycypację społeczną.

W związku z powyższym ogłasza się nabór planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Pilawa do 2033 r.

Do Programu mogą zostać wpisane przedsięwzięcia rewitalizacyjne zlokalizowane na wyznaczonym obszarze rewitalizacji, które będą rozwiązywać występujące na nim problemy w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej oraz przyczynią się do poprawy warunków życia na tym obszarze. Propozycje mogą być zgłaszane zarówno przez osoby fizyczne, jak i przez instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, koła, kluby, podmioty gospodarcze i inne.

Propozycje przedsięwzięć rewitalizacyjnych należy zgłaszać poprzez formularz zgłoszeniowy, który powinien zawierać dokładny opis propozycji zadania.

Wypełniony formularz należy przesłać do dnia 05.03.2024 r. w formie elektronicznej na adres mailowy: rewitalizacja@pilawa.com.pl, w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta i Gminy Pilawa, Al. Wyzwolenia 158, 08-440 Pilawa lub złożyć osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Pilawa

Nie będą rozpatrywane wnioski:

a) z datą wpływu po dniu 05.03.2024 r.,

b) bez danych kontaktowych,

c) przesłane w formie innej niż na formularzu zgłoszeniowym.


Liczymy na Państwa zaangażowanie i zachęcamy do współtworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Pilawa do 2033 r.!