alt obrazka

W środę 26 czerwca 2024 roku odbyła się III Sesji Rady Miejskiej w Pilawie. Najważniejszym punktem posiedzenia było udzielenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilawa wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu, a także podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok ubiegły.

Sesja rozpoczęła się od przedstawienia części merytorycznej dotyczącej działań wykonywanych przez urząd miasta i jednostki organizacyjne w 2023 roku. Opis tych działań i statystyki ujęte zostały w Raporcie o stanie Miasta i Gminy Pilawa. Raport jest obowiązkowym dokumentem, przygotowywanym przez Burmistrza, który co roku do 31 maja przedstawiany jest radnym, a na jego podstawie radni udzielają mu wotum zaufania.

W trakcie posiedzenia Burmistrz przedstawiła informację dotyczącą tegorocznego raportu wskazując najważniejsze zadania realizowane przez samorząd. Radni wysłuchali także sprawozdania z wykonania budżetu, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, która zatwierdziła sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy, a także opinii komisji rewizyjnej. W ślad za tym jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilawa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023r. Podjęcie uchwały poprzedzone było analizą i oceną poszczególnych komisji rady, które również pozytywnie zaopiniowały wykonanie budżetu gminy.

Na zakończenie wystąpienia Pani Burmistrz podziękowała radnym za zaufanie i docenienie pracy, a pracownikom urzędu, sołtysom, dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych, strażakom, członkom kół gospodyń wiejskich oraz mieszkańcom za rok dobrej współpracy. Podkreśliła, że na sukces samorządu składa się bowiem codzienna praca wielu osób. Dziękowała za wsparcie przy realizacji budżetu, a także  ciekawe pomysły oraz inicjatywy. Za poświęcenie, troskę i otwartość na potrzeby innych, za wyrozumiałość i wspólny dialog oraz zaangażowanie w rozwój naszego Miasta i Gminy.