alt obrazka

Zarządzenie Nr 58.2024

Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa

z dnia 16 maja 2024 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Tuwima w Trąbkach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2024r. poz. 609), w związku z art.63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe(Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.) oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej ( Dz. U. z 2021 r.poz. 1428), zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Trąbkach, ul. Osadnicza 4, 08-440 Pilawa.

§ 2. Treść ogłoszenia o konkursie określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej www.pilawa.com.pl, stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Miasta i Gminy

Albina Łubian