alt obrazka

ZAWIADOMIENIE


Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2023 r., poz. 40 ze zm.) zwołuję LXXVII Sesję Rady Miejskiej w Pilawie, która odbędzie się w dniu
15 lutego 2024 r. (czwartek ) o godz. 13:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Pilawie.

Porządek obrad LXXVII Sesji Rady Miejskiej w Pilawie:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2024 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pilawa na lata 2024-2037.
  • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Pilawa na lata 2024-2033, w tym trybu konsultacji.
  • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIV.494.2023 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Pilawa.
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Pilawa za 2023 rok.
 3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Pilawa na lata 2021– 2025 za rok 2023.
 4. Sprawozdania roczne z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej za 2023r.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Wnioski i oświadczenia radnych.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie sesji. 


Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pilawie

Dorota Niemiec-Jóźwicka