alt obrazka

Miasto i Gmina Pilawa przystąpiła do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Program realizowany jest przy 100% wsparciu finansowym ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Całkowita wartość dofinansowania wynosi 67 209,84 zł.

Program w imieniu Miasta i Gminy Pilawa realizowany będzie przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilawie. 

Usługi w ramach programu będą świadczone nieodpłatnie.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

  • dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 orzeczenia o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  • osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym albo traktowanymi na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 ze zm).

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

1) wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
2) wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
3) wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
4) wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Limit godzin usług asystenta przypadający na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

  • 840 godzin rocznie dla osób posiadających znaczny stopień niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,
  • 720 godzin rocznie dla osób posiadających znaczny stopień niepełnosprawności,
  • 360 godzin rocznie dla osób posiadających umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem. 

Umowa została podpisana dnia 14.02.2024r.