alt obrazka

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa w sprawie naboru kandydatów 

na członków komisji konkursowych w 2024 r.


Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571), do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na terenie Miasta i Gminy Pilawa w roku 2024.

1. Komisja konkursowa powoływana jest w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert, ogłoszonych przez Miasto i Gminę Pilawa.

2. W skład Komisji Konkursowej mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, mające siedzibę na terenie Miasta i Gminy Pilawa lub działające na rzecz jej mieszkańców, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  • są pełnoletnimi obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej,
  • nie reprezentują organizacji biorących udziału w ogłoszonym konkursie ofert,
  • posiadają wiedzę z zakresu ubiegania się o dotacje samorządowe przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.

3. Do zadań członków Komisji należy:

  • ocena ofert pod względem formalnym i merytorycznym,
  • ocena złożonych ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o otwartym konkursie ofert,
  • sporządzenie i podpisanie protokołu Komisji Konkursowej.

4. Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny. Członkom Komisji nie przysługuje również zwrot kosztów podróży.

5. Zgłoszenie należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie, Al. Wyzwolenia 158, 08-440 Pilawa w terminie do dnia 15 marca 2024 r.


Burmistrz Miasta i Gminy

Albina Łubian