alt obrazka

Zarządzenie Nr 8.2024

Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa

z dnia16 stycznia 2024 r.

w sprawie określenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2024/2025 do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pilawa


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz.900ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych obowiązują kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone w uchwale Nr XXVI.176.2017 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pilawa na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

§ 2. 1. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym dla klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025 stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do publicznych szkół podstawowych obowiązują kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone w uchwale Nr XXVI.175.2017 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru uczniów zamieszkałych poza obwodem szkolnym do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pilawa, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi przedszkola oraz dyrektorom szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pilawa.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa

Albina Łubian

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa
z dnia 16 stycznia 2024 r.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pilawa w roku szkolnym 2024/2025

L.p.

Czynności rekrutacyjne

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w placówce

26 lutego 2024

1 marca 2024

-

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego /oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

4 marca 2024 -

22 marca 2024 r.

22 kwietnia 2024 r. -

6 maja 2024 r.

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego/oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności ustawowych

do 29 marca 2024 r.

do 10 maja 2024 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

5 kwietnia 2024 r.

15 maja 2024 r.

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

8 kwietnia 2024 r. –

12 kwietnia 2024 r.

16 maja 2024 r. –

22 maja 2024 r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

17 kwietnia 2024 r.

24 maja 2024 r.Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 8.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa
z dnia 16 stycznia 2024 r.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pilawa w roku szkolnym 2024/2025

L.p.

Czynności rekrutacyjne

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

26 luty 2024 r.-

28 marca 2024 r.

20 maja 2024 r. -

24 maja 2024 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności ustawowych

do 8 kwietnia 2024 r.

do 29 maja 2024 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

15 kwietnia 2024 r.

4 czerwca 2024 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

16 kwietnia 2024 r. –

24 kwietnia 2024 r.

5 czerwca 2024 r.

14 czerwca 2024 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

26 kwietnia 2024 r.

17 czerwca 2024 r.