alt obrazka

ZAWIADOMIENIE


Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2023 r., poz. 40 ze zm.) zwołuję LXXIV Sesję Rady Miejskiej w Pilawie, która odbędzie się w dniu
14 grudnia 2023 r. (czwartek ) o godz. 12:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Pilawie.

Porządek obrad LXXIV Sesji Rady Miejskiej w Pilawie:

 • Otwarcie Sesji.
 • Stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2023 rok
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pilawa na lata 2023-2037.
 • Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pilawa na lata 2024-2037.
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Pilawa na rok 2024.
 • Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2024 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania oraz specjalności i formy kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pilawa.
 • Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Pilawa uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej.
 • Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Pilawa na lata 2024-2033, w tym trybu konsultacji.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Pilawa.
 • Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 • Wnioski i oświadczenia radnych.
 • Sprawy różne.
 • Zamknięcie sesji. 


Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pilawie
Dorota Niemiec-Jóźwicka