alt obrazka

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2023 r., poz. 40 ze zm.) zwołuję LXXIII Sesję Rady Miejskiej w Pilawie, która odbędzie się w dniu 17 listopada 2023 r. (piątek) o godz. 9:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Pilawie.

Porządek obrad LXXIII Sesji Rady Miejskiej w Pilawie:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2023 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pilawa na lata 2023-2037.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Miasta Pilawa.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Pilawa.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Pilawa.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za pobyt, dodatkowej opłaty ca wydłużony wymiar opieki powyżej 10 godzin oraz maksymalnej wysokości opłaty za wy żywienie w żłobkach utworzonych przez gminę Pilawa.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnej Rady Seniorów w Pilawie oraz nadania jej Statutu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Pilawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024r.
 14. Przyjęcie protokołu:
  a) z LXXI Sesji Rady Miejskiej w Pilawie.
  b) z LXXII Sesji Rady Miejskiej w Pilawie.
 15. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 16. Wnioski i oświadczenia radnych.
 17. Sprawy różne.
 18. Zamknięcie sesji.


Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pilawie

Dorota Niemiec-Jóźwicka