alt obrazka

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy, że 17 listopada 2023 r. wszedł w życie Rejestr Zastrzeżeń Numerów PESEL - zgodnie z komunikatem Ministra Cyfryzacji z 31 października 2023 r. (Dz.U.2023r. poz. 1194) w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających stosowanie przepisów dotyczących prowadzenia rejestru zastrzeżeń numerów PESEL oraz niektórych usług z tym związanych.

Celem ustawy jest przede wszystkim zwiększenie ochrony przed nadużyciami wynikającymi z kradzieży danych i ograniczenia skali zjawiska wyłudzania środków finansowych poprzez zaciąganie zobowiązań finansowych na inną osobę (m.in. umowy kredytu, umowy pożyczki, umowy sprzedaży nieruchomości) bez wiedzy i zgody właściciela, a także zjawiska tzw. SIM swappingu, czyli wyrobienia duplikatu karty SIM, która może być potem użyta do nielegalnego autoryzowania transakcji.

Najważniejsze zmiany, jakie wprowadza Rejestr Zastrzeżeń Numerów PESEL to umożliwienie osobie, której dane dotyczą, nieodpłatnego zastrzeżenia lub cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL. Wybrane czynności można wykonać:

• za pomocą usługi elektronicznej dostępnej na mobywatel.gov.pl,

• osobiście w siedzibie organu dowolnej gminy,

• za pomocą aplikacji mobilnej mObywatel,

• w placówce operatora wyznaczonego, o którym mowa w art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada

2012 r. Prawo pocztowe (osobiście),

• w banku krajowym (osobiście lub w systemie transakcyjnym w tym za pośrednictwem instytucji

utworzonej na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy Prawo bankowe),

• w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (osobiście lub w systemie transakcyjnym)

Osoba fizyczna nie posiadająca dostępu do Internetu albo Profilu Zaufanego będzie mogła stawić się osobiście w dowolnym urzędzie gminy i po zweryfikowaniu tożsamości złożyć wniosek o wpisanie w rejestrze zastrzeżenia swojego numeru PESEL lub cofnięcie takiego zastrzeżenia. Organ gminy bezpośrednio po złożeniu wniosku i pozytywnej weryfikacji tożsamości zarejestruje zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL w rejestrze i wyda wnioskodawcy potwierdzenie zastrzeżenia albo jego cofnięcia. 

W przypadku niemożności złożenia wniosku o zastrzeżenie numeru PESEL spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą zastrzeżenia numeru PESEL można dokonać przez pełnomocnika w trybie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2. Pełnomocnik składa pełnomocnictwo szczególne do dokonania tej czynności i potwierdza swoją tożsamość za pomocą dokumentu tożsamości.

wniosek o zastrzeżenie numeru PESEL albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL