alt obrazka

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW

W wyniku rekrutacji prowadzonej w trybie ciągłym w ramach Projektu nr: RPMA.08.03.01-14-e239/20, pn.: „Aktywni na rynku pracy - żłobek samorządowy w Gminie Pilawa” od 1 września 2023r. do udziału w Projekcie zakwalifikowanych zostało 30 uczestników.

Oznacza to przyjęcie od 1 września 2023r. do Żłobka Samorządowego w Pilawie, 30 dzieci w wieku do lat 3.

Umowę na udział w Projekcie należy podpisać z panią Albiną Łubian Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa, pierwszego dnia przyjścia dziecka do żłobka, tj. 1 września 2023r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pilawie.

Dokumenty wymagane przy podpisywaniu Umowy są zamieszczone do pobrania poniżej oraz na stronie żłobka: https://zlobekpilawa.pl/dokumenty/, tj.:

 • Deklaracja udziału w projekcie.
 • Informacja o uczestnikach Projektu.
 • Oświadczenie uczestnika dotyczące przetwarzania danych osobowych.
 • Dokument potwierdzający status na rynku pracy rodzica będącego uczestnikiem projektu:
  • Wzór zaświadczenia od pracodawcy,
  • Wzór druku US-7 o wydanie przez ZUS zaświadczenia do wypełnienia,
  • Wzór druku US-7 przykładowo wypełniony.
 • Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku

Dokumentem potwierdzającym status na rynku pracy rodzica jest:

w przypadku osób pracujących – zaświadczenie od pracodawcy, zaświadczenie o przebywaniu na urlopie macierzyńskim od pracodawcy, zaświadczenie/wydruk z CEDIG. Uwaga: datą wystawienia w/w dokumentów jest data podpisania Umowy na udział w Projekcie. Dokumenty nie mogą być wystawione z datą wcześniejszą!

w przypadku osób bezrobotnych – zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy. Uwaga: Dokument może być wystawiony do 30 dni przed datą podpisania Umowy na udział w Projekcie i musi być ważny w dniu podpisania Umowy;

w przypadku osób biernych zawodowo – zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Uwaga: Dokument może być wystawiony do 30 dni przed datą podpisania Umowy na udział w Projekcie i musi być ważny w dniu podpisania Umowy. Na wydanie dokumentu ZUS ma 7 dni.

Projekt nr: RPMA.08.03.01-14-e239/20, pn.: „Aktywni na rynku pracy – żłobek samorządowy w Gminie Pilawa”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8.Rozwój rynku pracy, Działanie 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Poddziałanie 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej.