Miasto i Gmina Pilawa
informacje
Urzędu
Miasta i Gminy
 
  Strona główna
  Wydarzenia
  Przetargi
  Urząd
   ⚬ Rada Miejska
   ⚬ katalog usług
   ⚬ oferty pracy
   ⚬ ważne telefony

  O Pilawie
   ⚬ dane ogólne
   ⚬ historia
   ⚬ herb Pilawy
Inwestycje zrealizowane
  Kultura
  Oświata
  Sport
  Zdrowie
  Pomoc społeczna
  Przeciwdziałanie
  alkoholizmowi
  Ochrona
  środowiska

   ⚬czystsze powietrze
Organizacje pozarządowe
   ⚬ OSP
   ⚬ stowarzyszenia, fundacje
   ⚬ kluby sportowe
  Petycje
  Linki
  Archiwum
  RODO
  Kontakt
Ochrona środowiska


Informacja dotycząca usunięcia drzew i krzewów

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Pilawa za 2016 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Pilawa za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Pilawa za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Pilawa za 2013 rok

Podmiot odbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Podmiot odbierający odpady

PSZOK

Miejsca zagospodarowania odpadów

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji

Opracowanie „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016 – 2021 z uwzględnieniem lat 2022 – 2027”Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Uchwała nr XXIX.170.2013 Rady Miejskiej W Pilawie z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

ZAKTUALIZOWANY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY PILAWA na lata 2010 – 2013 z uwzględnieniem lat 2014 - 2017


ZAKTUALIZOWANY PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY PILAWA na lata 2010 – 2013 z uwzględnieniem lat 2014 - 2017Program usuwania azbestu dla MiG Pilawa


Rejestr Pomników Przyrody Miasta i Gminy Pilawa
Uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pilawa
Uchwała w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Miasto i Gmina Pilawa, 08-440 Pilawa, Al. Wyzwolenia 158, powiat garwoliński, woj. mazowieckie
Tel. centrala: 25 685 61 31, 25 685 61 15, 25 685 61 10; fax: 25 685 60 83
Adres internetowy: http://pilawa.com.pl
Adres e-mail: urzad@pilawa.com.pl
Dane NIP: MIASTO I GMINA PILAWA
Dane REGON: MIASTO I GMINA PILAWA
Numer rachunku bankowego: 97 1020 4476 0000 8502 0249 8095 PKO BP


© 2018 Urząd Miasta i Gminy Pilawa