Miasto i Gmina Pilawa
informacje
Urzędu
Miasta i Gminy
 
  Strona główna
  Wydarzenia
  Przetargi
  Urząd
    Rada Miejska
    katalog usług
    oferty pracy
    ważne telefony

  O Pilawie
    dane ogólne
    historia
    herb Pilawy
Inwestycje zrealizowane
  Kultura
  Oświata
  Sport
  Zdrowie
  Pomoc społeczna
  Przeciwdziałanie
  alkoholizmowi
  Ochrona
  środowiska
Organizacje pozarządowe
    OSP
    stowarzyszenia, fundacje
    kluby sportowe
  Linki
  Archiwum
  Kontakt
Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Ważne!
Napoje alkoholowe zawierają etanol, który jest substancją psychoaktywną. Etanol oddziałuje na centralny układ nerwowy i bezpośrednio wpływa na funkcje mózgu. Efektem tego są czasowe zmiany postrzegania, nastroju, świadomości i zachowania.

Uwaga, problem!
Człowiek zagrożony uzależnieniem zaczyna inicjować i organizować okazje do wypicia. Na uwagi bliskich i znajomych o przesadzaniu z alkoholem reaguje agresją i złością. Zaczyna pić w samotności, aby nie narażać się na negatywną reakcję środowiska.

Czy wiesz, że...?
Uzależnienie od alkoholu rozwija się stopniowo. Nie można się uzależnić w ciągu jednego dnia. Wystąpienie choroby poprzedzone jest okresem tzw. picia ryzykownego i szkodliwego.

Warto wiedzieć!
Nadmierne spożywanie alkoholu przez kobiety może być przyczyną występowania zaburzeń nastroju o charakterze lękowym i depresyjnym. U pijących kobiet ryzyko raka piersi jest zdecydowanie wyższe i wzrasta proporcjonalnie do ilości spożywanego alkoholu.Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
1.Andrzej Czajka
2.Małgorzata Kępka
3.Krystyna Pawłowska
4.Anna Sabała-Wierzbicka
5.Danuta Szostak
6.Marta Włastowska
7.Sebastian Tomaszewski

Komisja w ww. składzie została powołana Zarządzeniem nr 37.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa z dnia 5 czerwca 2015 r.

Dyżury członków Komisji
Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
pełnią dyżury
w Punkcie Konsultacyjnym w Urzędzie Miasta i Gminy w Pilawie, pok. 10
w każdy piątek w godz. od 15.00 do 17.00

W ramach pracy punktu następuje:1/wczesne rozpoznawanie problemów zdrowotnych związanych z nadużywaniem   alkoholu,

2/udzielanie informacji na temat możliwości leczenia uzależnienia, motywowanie do odjęcia terapii, udzielanie informacji o działających grupach wsparcia,

3/możliwienie kontaktu osób nadużywających alkoholu oraz współuzależnionych
z psychologiem, lekarzem oraz specjalistą terapii uzależnień,

4/rozpatrywanie przypadków wymagających   pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej i prawnej,

5/podejmowanie czynności zmierzających do wydania orzeczenia sądu
o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w placówce lecznictwa otwartego bądź szpitalnego,

6/udzielanie wsparcia po zakończonym leczeniu.

Komisja działa na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i Gminnego programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2015 ROK

Uchwała Nr XL - 220/2010 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Pilawa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Uchwała Nr XXXIX- 211/2010 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie ustalenia liczby stałych punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Miasta i Gminy Pilawa


Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2009 roku

Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2007 roku


Uchwała Nr XXVIII-154/2001 w sprawie ustalenia stałych punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Miasta i Gminy Pilawa

Uchwała Nr XIV-88/2004 w sprawie zmian w uchwale w sprawie dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowiPRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII

Ośrodek Rehabilitacji MONAR GŁOSKÓW

woj. mazowieckie
Głosków, 08-412 Borowie
Tel. 025 681 64 24
Fax 025 681 64 24

http://www.monar-gloskow.com.pl/


Zobacz także:


Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Ministerstwo Zdrowia

Ministerstwo Polityki Społecznej

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Ogólnopolskie Porozumienie Związków i Regionalnych Stowarzyszeń Abstynenckich – „Polska Rada Ruchu Abstynenckiego”

Fundacja Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Fundacja Rozwoju Profilaktyki i Terapii Problemów Alkoholowych ETOH

Instytut Psychologii Zdrowia

Instytut Psychiatrii i Neurologii


Urząd Miasta i Gminy Pilawa, 08-440 Pilawa, Al. Wyzwolenia 158, powiat garwoliński, woj. mazowieckie
Tel. nr kier: (025); centrala: 685 61 10, 685 61 15, 685 61 31; tel. bezp.: 685 61 10; fax: 685 60 83
Adres internetowy: http://pilawa.com.pl
Adres e-mail: urzad@pilawa.com.pl
NIP: [826 -11-02-040], REGON: [000549507]
Numer rachunku bankowego: 97 1020 4476 0000 8502 0249 8095 PKO BP

© 2016 Urząd Miasta i Gminy Pilawa