Miasto i Gmina Pilawa
informacje
Urzędu
Miasta i Gminy
 
  Strona główna
  Wydarzenia
  Przetargi
  Urząd
    Rada Miejska
    katalog usług
    oferty pracy
    ważne telefony

  O Pilawie
    dane ogólne
    historia
    herb Pilawy
Inwestycje zrealizowane
  Kultura
  Oświata
  Sport
  Zdrowie
  Pomoc społeczna
  Przeciwdziałanie
  alkoholizmowi
  Ochrona
  środowiska
Organizacje pozarządowe
    OSP
    stowarzyszenia, fundacje
    kluby sportowe
  Galerie zdjęć
  Linki
  Archiwum
  Kontakt
Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pilawie


Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
1.Andrzej Czajka
2.Małgorzata Kępka
3.Krystyna Pawłowska
4.Anna Sabała-Wierzbicka
5.Danuta Szostak
6.Marta Włastowska

Dyżury członków Komisji
Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
pełnią dyżury
w Punkcie Konsultacyjnym w Urzędzie Miasta i Gminy w Pilawie pok. Nr 10 /parter/
w każdy czwartek w godz. od 15.00 do 17.00

W ramach pracy punktu następuje:1/wczesne rozpoznawanie problemów zdrowotnych związanych z nadużywaniem   alkoholu,

2/udzielanie informacji na temat możliwości leczenia uzależnienia, motywowanie do odjęcia terapii, udzielanie informacji o działających grupach wsparcia,

3/możliwienie kontaktu osób nadużywających alkoholu oraz współuzależnionych
z psychologiem, lekarzem oraz specjalistą terapii uzależnień,

4/rozpatrywanie przypadków wymagających   pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej i prawnej,

5/podejmowanie czynności zmierzających do wydania orzeczenia sądu
o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w placówce lecznictwa otwartego bądź szpitalnego,

6/udzielanie wsparcia po zakończonym leczeniu.

Komisja działa na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i Gminnego programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2015 ROK

Uchwała Nr XL - 220/2010 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Pilawa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Uchwała Nr XXXIX- 211/2010 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie ustalenia liczby stałych punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Miasta i Gminy Pilawa


Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2009 roku

Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2007 roku


Uchwała Nr XXVIII-154/2001 w sprawie ustalenia stałych punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Miasta i Gminy Pilawa

Uchwała Nr XIV-88/2004 w sprawie zmian w uchwale w sprawie dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowiPRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII

Ośrodek Rehabilitacji MONAR GŁOSKÓW

woj. mazowieckie
Głosków, 08-412 Borowie
Tel. 025 681 64 24
Fax 025 681 64 24

http://www.monar-gloskow.com.pl/


Zobacz także:


Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Ministerstwo Zdrowia

Ministerstwo Polityki Społecznej

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Ogólnopolskie Porozumienie Związków i Regionalnych Stowarzyszeń Abstynenckich – „Polska Rada Ruchu Abstynenckiego”

Fundacja Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Fundacja Rozwoju Profilaktyki i Terapii Problemów Alkoholowych ETOH

Instytut Psychologii Zdrowia

Instytut Psychiatrii i Neurologii


Zobacz galerię nagrodzonych prac!

Z O B A C Z__G A L E R I Ę___P R A C
Wyniki konkursu ogłoszonego przez
Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Pilawie

Konkurs trwał od 27 listopada 2006r. do 12 grudnia 2006r. i został przeprowadzony w III grupach wiekowych.

W dniu 14 grudnia 2006r. komisja konkursowa w skład, której weszli członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, nauczyciele i pedagodzy ze szkół z terenu Miasta i Gminy Pilawa oraz Pani B.Całka Kierownik Ref. OSSiOb dokonała rozstrzygnięcia konkursu.
Komisja postanowiła przyznać niżej wymienione nagrody oraz wyróżnienia.

Klasy O - III   Szkoły Podstawowej
praca plastyczna p.t. „Chcę żyć zdrowo i bezpiecznie”

Ogółem na konkurs dostarczono 53 prace plastyczne.
Komisja konkursowa wyróżniła prace niżej wymienionych uczniów:
Szczególne wyróżnienie Komisja przyznała dla pracy zbiorowej dla klasy II a ze Szkoły Podstawowej w Pilawie – opiekun Pani B.Wyglądała.

galeria nagrodzonych prac


Klasy IV - VI Szkoły Podstawowej
praca literacka p.t. „Czy czujesz się bezpieczny w swojej szkole” – forma dowolna


Zobacz nagrodzone praceKlasy I - III   Gimnazjum
praca literacka p.t. „Mój protest przeciwko agresji” – forma dowolna

zobacz nagrodzone pracePrzygotowała: M.Ż.


Urząd Miasta i Gminy Pilawa, 08-440 Pilawa, Al. Wyzwolenia 158, powiat garwoliński, woj. mazowieckie
Tel. nr kier: (025); centrala: 685 61 10, 685 61 15, 685 61 31; tel. bezp.: 685 61 10; fax: 685 60 83
Adres internetowy: http://pilawa.com.pl
Adres e-mail: urzad@pilawa.com.pl
NIP: [826 -11-02-040], REGON: [000549507]
Numer rachunku bankowego: 97 1020 4476 0000 8502 0249 8095 PKO BP

© 2015 Urząd Miasta i Gminy Pilawa